Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Wtorek
-1°
 
Poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Imieniny obchodzą: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Artykuły


IR.6220.9.12.2020 - Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 1 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wydał decyzję znak: IR.6220.9.11.2020, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przed

Tomaszów Lubelski, 1 grudnia 2020 r.

IR.6220.9.12.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. – dalej k. p. a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm. – dalej, jako „ustawa ooś”)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 1 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wydał decyzję znak: IR.6220.9.11.2020, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metali na działce nr 68, położonej przy ul. Ściegiennego 59 w Tomaszowie Lubelskim.

       Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt.– 8.00-16.00) po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 846642125).

Ponieważ w powyższym postępowaniu liczba stron przekracza 10, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń pod budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 04.12.2020.r. na okres 14 dni, tj. do dnia 18.12.2020 r. włącznie.
Opublikowano na stronie Biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

Wersja do druku Generuj PDF
---