Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
29° 16°
Niedziela
28° 17°
 
Sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Artykuły


IR.6220.4.20.2020 - Zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 26 sierpnia decyzji Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski znak: IR.6220.4.19.2020, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwz

 

Tomaszów Lubelski, 26 sierpnia 2020 r.

IR.6220.4.20.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. – dalej ustawa ooś)

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. – dalej k. p. a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej w dniu 26 sierpnia decyzji Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski znak: IR.6220.4.19.2020, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie fragmentu elektroenergetycznej napowietrznej linii 110 kV relacji Tomaszów Południe – Tomaszów Północ na odcinku od słupa nr 9 do słupa nr 19”.

       Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt.– 8.00-16.00).

Ponieważ w powyższym postępowaniu liczba stron przekracza 10, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski. Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski i tablicy ogłoszeń przy skrzyżowaniu ulic 29 Listopada i Grota Roweckiego (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia) oraz w  miejscowości Łaszczówka.

Wersja do druku Generuj PDF
---