Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


IR.6721.1.2019 - PONOWNE OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ”Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek Nr 54/2 i 179/1 położonych przy ul. Świętojurskiej”

 

Tomaszów Lubelski, dnia 14.07.2020 r.

IR.6721.1.2019

 

PONOWNE OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek Nr 54/2 i 179/1 położonych przy ul. Świętojurskiej"

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283) ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski Uchwały Nr XIV/155/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek Nr 54/2 i 179/1 położonych przy ul. Świętojurskiej".

Przedmiotem opracowania będą ustalenia planu dotyczące przeznaczenia terenu oraz sposobu zagospodarowania w zakresie wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293)

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój nr 28 w godzinach urzędowania.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko oraz postępowania w ich sprawie do dnia 14.08.2020 r.

Wnioski należy składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl ; wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

 

Szczegółowa klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w związku z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 846643740, e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: 846643740 wewn. 43
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych  przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 1. do dostępu do swoich danych;
 2. do sprostowania swoich danych;
 3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Ograniczenie prawa dostępu: informacja o źródle, z którego Administrator pozyskał dane (art.15 ust.1 lit. g RODO) przysługuje, o ile nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania. Podstawy prawne:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wersja do druku Generuj PDF
---