Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za 2019 rok

O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami/ podaję do publicznej wiadomości informację obejmującą:

 

 1. Wykonanie budżetu miasta Tomaszów Lubelski za 2019 rok, z tego:
  a) dochody - plan 106.325.112,90 zł, wykonanie 99.210.071,06 zł, tj. 93,3 % wg załącznika Nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  b) wydatki - plan 115.681.824,90 zł, wykonanie 106.931.925,55 zł, tj. 92,4 % wg załącznika Nr 2 do niniejszego ogłoszenia
  c) przychody – plan 12.219.912,00 zł, wykonanie 12.559.337,61 zł, tj. 102,8 %, wykorzystano 12.219.912,00 zł wg załącznika Nr 3 do niniejszego ogłoszenia
  d) rozchody – plan 2.863.200,00 zł, wykonanie 2.863.200,00 zł, tj. 100,0 % wg załącznika Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  Różnica dochodów nad wydatkami stanowi deficyt budżetowy za 2019 rok w wysokości 7.721.854,49 zł przy planowanym deficycie w kwocie 9.356.712,00 zł.
 2. Na 31.12.2019 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 2.392,08 zł., z tego w:
  - Urzędzie Miasta – 2.392,08 zł.
 3. W roku 2019 Miasto Tomaszów Lubelski nie udzielało poręczeń i gwarancji.
 4. Wysokość otrzymanych w 2019 roku dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła kwotę 151.999,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
  Wysokość przekazanych w 2019 roku dotacji z budżetu miasta dla innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła kwotę 744056,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia
 5. Wykaz podmiotów ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty i odsetki za zwłokę w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Wykaz podmiotów, którym odroczono lub rozłożono na raty spłaty podatków, opłat lokalnych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Wysokość środków w 2019 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów:
  a) otrzymanych stanowi kwotę 9.234.524,35 zł, w tym:
  - z budżetu Unii Europejskiej 7.667.214,67 zł
  - z budżetu państwa 1.567.309,68 zł
  b) wykorzystanych stanowi kwotę 20.568.234,32 zł, w tym:
  - z budżetu Unii Europejskiej 10.982.939,02 zł
  - z budżetu miasta i państwa 9.585.295,30 zł.

 

Tomaszów Lubelski 26 czerwca 2020 roku
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
pod numerem 29 w dniu 26 czerwca 2020 roku
do dnia 30.09.2020 roku.

Załączniki Nr 1-7 do Ogłoszenia

Wersja do druku Generuj PDF
---