Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa linii 110 kV Zamość – Tomaszów Północ

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa linii 110 kV Zamość – Tomaszów Północ

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski Uchwały Nr XVI/173/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa linii 110 kV Zamość – Tomaszów Północ.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuje, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionego planu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój Nr 28 w godzinach urzędowania.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko oraz postępowania w ich sprawie w terminie do dnia 27.04.2020r.

Wnioski należy składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl. Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski w terminie do dnia 27.04.2020r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 27.03.2020 do dnia 27.04.2020 r.

 

Szczegółowa klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w związku z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 846643740 wewn. 77, e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt - tel. 846643740 wewn. 61, e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych  przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 1. do dostępu do swoich danych;
 2. do sprostowania swoich danych;
 3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Ograniczenie prawa dostępu: informacja o źródle, z którego Administrator pozyskał dane (art.15 ust.1 lit. g RODO) przysługuje, o ile nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wersja do druku Generuj PDF
---