Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


IR. 602.3.2019 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację, o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta T

 

Tomaszów Lubelski 20.08.2019 r.

IR. 602.3.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 46, art. 47, art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację,

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020”.

 

W oparciu o zapisy art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w dniu 26.06.2018r. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020.

W uzasadnieniu podano, że działania objęte projektem zmian mają charakter lokalny, gdyż będą realizowane na obszarze mieszczącym się w granicach administracyjnych Miasta Tomaszów Lubelski oraz stanowią niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu, co pozwala na uzgodnienie odstępstwa, jeżeli nie przeciwstawiają się temu przesłanki merytoryczne.

W odpowiedzi otrzymano stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie wyrażone w piśmie z dnia 13.08.2019 znak: WSTIII.410.43.2019.KŁ, iż na podstawie analizy uwarunkowań środowiskowych, charakteru planowanych działań i rodzaju prawdopodobnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji ww. Planu można wykluczyć prawdopodobieństwo negatywnego znaczącego oddziaływania ustaleń dokumentu na środowisko. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie działając na podstawie art. 48 ust.1 oraz art.57 ust.1 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgadnia odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn.„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020”.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski,
  3. BIP Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
Wersja do druku Generuj PDF
---