Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


Informacja Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski o zasadach zgłaszania i wyboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu oraz do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Informacja
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

o zasadach zgłaszania i wyboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu oraz do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski:

 1. do Sądu Okręgowego w Zamościu – 3
 2. do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim – 6

Kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołączyć należy następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej  ( Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r.  poz. 1000 i 1544 ) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Dokumenty wymienione w pkt. II ust. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia a dokumenty wymienione w pkt. III nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  w prokuraturze,
 2. osoby, wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego, właściwego rejestru  lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w niniejszej informacji pozostawia się bez dalszego biegu.

Rada Miasta Tomaszów Lubelski  zgodnie z art. 162 § 9  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm. ) jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Ławników wybierze Rada Miasta Tomaszów Lubelski w głosowaniu tajnym, najpóźniej w miesiącu październiku 2019 roku. Wybór ławników poprzedzony zostanie powołaniem Zespołu, który wyrazi swoją opinię o kandydatach na ławników.

Wszystkie wymagane formularze dostępne są w pokoju nr 30 Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, a także na stronach internetowych miasta https://www.tomaszow-lubelski.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tomaszów Lubelski https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl.

Skan pliku źródłowego - Informacja Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu - Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu

Oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - Oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie, że oświadczam że nie jestem lub nie byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona - Oświadczenie, że oświadczam że nie jestem lub nie byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona

Wersja do druku Generuj PDF
---