Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za IV kwartały 2018 roku

O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za IV kwartały 2018 roku:

  1. Plan dochodów w wysokości 81.756.495,46 zł wykonano w kwocie 81.476.570,66 zł, tj. 99,7 % wg załącznika Nr 1.
  2. Plan wydatków w wysokości 88.541.794,46 zł wykonano w kwocie 85.636.387,31 zł, tj. 96,7 % wg załącznika Nr 2.
  3. Przychody wykonano w kwocie 9.448.499,00 zł, tj. 100,0 % w tym:
    - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.748.499,00 zł
    - przychody z emisji obligacji komunalnych - 7.700.000,00 zł.
  4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 2.663.200,00 zł, tj. 100,0 %.
  5. Za okres IV kwartałów 2018 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 4.159.816,65 zł przy planowanym deficycie 6.785.299,00 zł.
  6. W okresie IV kwartałów 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 169.624,91 zł.

Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:

- Urząd Miasta Tomaszów Lubelski – 153.391,39 zł (w tym odsetki 309,62 zł)
- Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM s-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – 6.641,98 zł
- OSiR „Tomasovia” – 9.591,54 zł (w tym odsetki 5.791,76 zł).

 

Tomaszów Lubelski 31 stycznia 2019 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 31.01.2019 roku pod Nr 6
na okres do 31.05.2019 roku

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2018 rok
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2018 rok

Wersja do druku Generuj PDF
---