Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Zapytanie ofertowe na usługę specjalisty ds. postępowań publicznych zgodnych z pzp w ramach projektu pn. „Kreatywna szkoł@”

Tomaszów Lubelski, 27 lipiec 2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywna szkoł@”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, realizowanego przez Miasto Tomaszów Lubelski/ Szkoły Podstawowej nr 2,  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Tomaszowie Lubelskim, zaprasza do złożenia propozycji cenowej – oferty na usługę specjalisty ds. postępowań publicznych zgodnych z pzp  w ramach projektu pn. „Kreatywna szkoł@”.

 

Oferta powinna być dostarczona na adres: Szkoły Podstawowej nr 2,  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul.  Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski  do dnia  07 sierpnia 2018 r.  do godz. 10:00. Liczy się dzień wpływu oferty do sekretariatu szkoły. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: www.sp2.tl24.pl/index.php i Miasta Tomaszów Lubelski: www.tomaszow-lubelski.pl. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający w ciągu 5 dni poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3- Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym

Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Załącznik nr 5- Wykaz doświadczenia oraz kwalifikacji oferenta

Wersja do druku Generuj PDF
---