Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Ogłoszenie o naborze na stanowisko stanowisko urzędnicze: do spraw świadczeń wychowawczych

 

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko
stanowisko urzędnicze: do spraw świadczeń wychowawczych

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Papieża Jana Pawła II 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

 1. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.
  Wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi komputera – programy biurowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, znajomość aplikacji do obsługi świadczeń wychowawczych 500+ firmy Sygnity S.A.
 3. Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, praca w pozycji siedzącej. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę i inne urządzenia biurowe; praca ma charakter indywidualny, wymaga umiejętności współdziałania z innymi ludźmi.
 4. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – 8,45%.
 5. Inne uwarunkowania: praca na jedną zmianę, pełny wymiar czasu pracy, obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 6. Cechy psychospołeczne: życzliwość i uprzejmość w stosunku do przełożonych, współpracowników i interesantów, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 7. Cechy niepożądane: zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
 8. Podstawowe zadania podmiotowe:
  - wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawach świadczeń wychowawczych,
  - rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych,
  - sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń wychowawczych,
  - obsługa komputerowego systemu ewidencji osób korzystających ze świadczeń wychowawczych.
 9. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (curriculum vitae) z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebegu pracy zawodowej,
  3. kserokopie świadect pracy,
  4. kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, złożony w oryginale (według wzoru określonego załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych Dz. U. Nr 68, poz. 286 z późn.zm.),
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Papieża Jana Pawła II 12, 22-600 Tomaszów Lubelski (pokój nr 5),
 2. za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

W obydwu przypadkach dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach adresowanych następująco:
"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Papieża Jana Pawła II 12
22-600 Tomaszów Lubelski
Dotyczy naboru na stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych"

Dokumenty należy składać w terminie do 4 czerwca 2018 roku (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski tj. umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
tj. www.mopstomaszowlubelski.pl. i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Papieża Jana Pawła II 12, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i życiorys – CV) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 922z późn.zm) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.).

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stanowisko urzędnicze: do spraw świadczeń wychowawczych

Wersja do druku Generuj PDF
---