Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: ds. budownictwa

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko

stanowisko urzędnicze: ds. budownictwa

........................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– urzędnicze stanowisko ds. budownictwa w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne: obywatel polski, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.
Wykształcenie: wyższe: I stopnia - inżynierskie lub II stopnia - magisterskie o profilu: budownictwo

2. Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Microsoft Office

3. Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana głównie w pomieszczeniach biurowych w systemie jednozmianowym, niektóre zadania zawodowe wymagają przemieszczania się po terenie zakładu pracy lub na zewnątrz – konieczność nadzoru lub przeprowadzenia kontroli. Praca w pozycji siedzącej; stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę i inne urządzenia biurowe; Stanowisko pracy związane jest z bezpośrednim kontaktem z interesantem i rozmowami telefonicznymi, pracą przy komputerze i obsługą innych urządzeń biurowych. W miejscu pracy mogą występować warunki szkodliwe dla zdrowia ze względu na kontakt z czynnikami chemicznymi i biologicznymi.

4. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – 0%

5. Inne uwarunkowania stanowiska: praca na jedną zmianę, pełny wymiar czasu pracy, obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem – zarządzenie Nr 264/2009 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski

6. Cechy psychospołeczne: komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, życzliwość i uprzejmość w stosunku do interesantów, przełożonych i współpracowników

7. Cechy niepożądane: zakaz wykonywania zajęć tożsamych pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych

8. Podstawowe zadania przedmiotowe:

1/ przygotowywanie zleceń na wykonawstwo robót budowlano-montażowych

2/ współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie remontów i modernizacji obiektów

3/ przygotowywanie i prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i aktualizacją strategicznych programów rozwojowych i inwestycyjnych dla miasta Tomaszów Lubelski

4/ współpraca z inspektorami nadzoru nad wykonawstwem zleconych robót

5/ uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót

6/ pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących potrzeb inwestycyjnych na terenie miasta w zakresie uzbrojenia terenu

7/ przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz rozliczenie zadań inwestycyjnych z funduszy krajowych i zagranicznych

8/ uczestniczenie w procesie inwestycyjnym zadań realizowanych przez Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim.

9. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) życiorys (Curriculum Vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej

3) kserokopie świadectw pracy

4) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, złożony w oryginale (według wzoru określonego załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894)

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1) osobiście w Urzędzie Miasta, ul. Lwowska 57 lub

2) za pośrednictwem Urzędu Pocztowego
W obydwu przypadkach dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach adresowanych następująco:
„Urząd Miasta
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski
Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (listy motywacyjne i życiorys – CV) powinny być opatrzone klauzulą:

– Wyrażam zgodę dla Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski z siedzibą przy ul. Lwowskiej 57 22-600 Tomaszów Lubelski na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

 

..............................................................................

(data, podpis i pieczęć Burmistrza Miasta)

  Skan ogłoszenia

Wersja do druku Generuj PDF
---