Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Miasta Tomaszów Lubelski (Sondaż warunków finansowych)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Miasta Tomaszów Lubelski
(Sondaż warunków finansowych)

 

Tomaszów Lubelski dnia 07-12-2017 r.

 

1. Organizator
Miasto Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (084) 6643740
fax. (084) 6642243

2. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 pok. 23, nie później niż do dnia 14-12-2017r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty mogą być dostarczone osobiście, wysłane pocztą na podany powyżej adres. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem maszynowym lub drukowanym. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Organizatora na adres:

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski,
oraz opisane na kopercie zewnętrznej treścią: „OFERTA NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI”.
„Nie otwierać przed dniem 14.12. 2017r. godz. 10:00.”

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12. 2017r. godz. 10:30 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Warunki składania ofert
Niniejszy postepowanie (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z poź. Zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowe warunki postepowania (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postepowania, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.
Organizator może w przypadku braku wymaganych dokumentów poprosić o ich uzupełnienie.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji
W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1 700 000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) Miasto Tomaszów Lubelski rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.
W związku z podjętą Uchwałą Rady Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Miasta zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Tomaszów Lubelski na kwotę 1 700 000 zł (słownie: jeden miliony siedemset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

 1. seria A17 o wartości 200 000 zł
 2. seria B17 o wartości 200 000 zł
 3. seria C17 o wartości 200 000 zł
 4. seria D17 o wartości 400 000 zł
 5. seria E17 o wartości 400 000 zł
 6. seria F17 o wartości 300 000 zł

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

 1. 3 lat od daty emisji obligacji serii A17
 2. 3 lat od daty emisji obligacji serii B17
 3. 3 lat od daty emisji obligacji serii C17
 4. 3 lat od daty emisji obligacji serii D17
 5. 4 lat od daty emisji obligacji serii E17
 6. 4 lat od daty emisji obligacji serii F17

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży.
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
W załączeniu dołączamy uchwałę Rady Miasta o emisji obligacji oraz WPF. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Miasta, są dostępne na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl. Dokumenty nie zamieszczone na stronie internetowej będą przesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.
Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla każdej serii wyemitowanych w poszczególnych latach w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 06-12-2017 oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.
Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.
Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
Do oferty należy załączyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2
Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.
Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna (sondaż warunków finansowych) złożona przez Bank. Miasto Tomaszów Lubelski informuje, iż złożone przez Banki oferty (sondaż warunków finansowych) oraz zaproponowane w nich warunki mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Miasto Tomaszów Lubelski nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie wstępnej warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do jednego miesiąca od dnia złożenia.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Miasto Tomaszów Lubelski niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Uprawnionym do kontaktów jest Skarbnik Miasta Grzegorz Leńczuk (tel. 84 664 37 40 w. 55).


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Miasta Tomaszów Lubelski (Sondaż warunków finansowych)

UCHWAŁA Nr XXXVII/333/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji

ZAŁĄCZNIKI

Wersja do druku Generuj PDF
---