Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I półrocze 2013 roku

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I półrocze 2013 roku:

1. Plan dochodów w wysokości 68.087.204,00 zł wykonano w kwocie 27.835.617,64 zł, tj. 40,9% wg załącznika Nr 1.

2. Plan wydatków w wysokości 65.090.126,00 zł wykonano w kwocie 25.654.686,20 zł, tj. 39,4% wg załącznika Nr 2.

3. Przychody wykonano w kwocie 3.203.510,04 zł, tj. 64,8% w tym:

– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.203.510,04 zł.

4. Plan rozchodów tytułem spłaty kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 4.181.974,00 zł, tj. 52,7%.

5. Za okres I-ego półrocza 2013 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.180.931,44 zł, tj. 72,8% planu.

6. W okresie I-ego półrocza 2013 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1.684,48 zł.

Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:

– Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM S-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski 29 lipca 2013 roku.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 30.07.2013 roku pod Nr 37
na okres do 30 października 2013 roku.

Załącznik Nr 1Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---