Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Wtorek, 17 maja 2022 r.
Imieniny obchodzą: Brunon, Paschalis, Weronika, Wiktor, Stanisław, Sławomir

O samorządzie

17.06.2016

O samorządzie

     28 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie studentów filii LUTW w Tomaszowie z burmistrzem miasta Wojciechem Żukowskim, który zaprezentował temat „Dobry samorząd 2015”.

     Na wstępie prelegent stwierdził, że samorząd jest ideą realizowaną u nas od 25 lat, przy czym Tomaszów stanowił i stanowi obecnie dobry przykład działalności, podczas gdy wcześniej jedynie namiastką samorządności były rady narodowe różnych szczebli jako przedstawicielstwo społeczeństwa, które jednak w niewielkim stopniu realizowały zasadnicze idee samorządu. Burmistrz nawiązał następnie do uchwały Sejmu RP z 8 marca 1990 r. o utworzeniu samorządu terytorialnego i pierwszych wolnych wyborów do samorządu 27 maja 1990 r. Już od początku działalności władz samorządowych Tomaszów Lubelski stanowił dobry przykład tej idei, dzięki czemu wykorzystał swe szanse, jaką dała możliwość działania w ramach samorządu terytorialnego. Realizacja samorządności w Polsce może być przykładem i wzorem do naśladowania zastosowanych u nas dobrych rozwiązań dla innych państw, choć przy tym nie uniknięto pewnych błędów. Rozwiązania w zakresie reformy samorządów oparto na karcie europejskiej, a także na zasadzie unitarności biorącej za cel zadania najbliższe swym obywatelom i tworzące prawa niekolidujące z prawami państwa. Samorząd działa w oparciu o przyznaną mu autonomię i zasadę demokratycznego wyboru władz, a główne jego zadania jako gminy miejskiej koncentrują się na obowiązkach wobec najbliższych mieszkańców i w zasadzie nie wychodzą poza obręb terenu miasta. Obejmują one m.in. zapewnienie opieki socjalnej mieszkańcom, utrzymanie dróg lokalnych, sprawy oświaty i kultury itp. Jeśli poddać analizie fakt, czy samorząd Tomaszowa Lubelskiego w ciągu 25 lat wykorzystał szanse stworzone mu przez reformę terytorialnego systemu samorządowego, to należy stwierdzić, że tak.

     W 1990 roku stanowisko burmistrza miasta objął Adam Kozaczyński, który działając do 1994 r. wraz z Zarządem Miasta przetrwał pionierski okres, najtrudniejszy dla funkcjonowania w kierowaniu samorządem, tworząc niezbędne jednostki od podstaw i rozwiązując piętrzące się problemy związane z należytym funkcjonowaniem samorządu miasta. Z kolei w latach 1994-2002 burmistrz Ryszard Koprowski kierował etapem wielu podejmowanych przedsięwzięć i inwestycji, zrealizował m.in. ideę UTW, przejął szkoły, utworzył ośrodek narciarstwa biegowego, dzięki czemu siedem lat z rzędu zawodnicy Tomaszowa wygrywali „Bieg na Igrzyska”. Dał też początek sukcesom tomaszowskich narciarzy - w 2016 roku nasi zawodnicy uzyskali II miejsce w narciarstwie biegowym. W 2002 roku w samorządzie wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lata 2002-2006 to kadencja Waldemara Łysiaka, gdy radnym i przewodniczącym Rady Miasta był Wojciech Żukowski i w tym czasie kontynuowano wcześniej podjęte zadania, jak np. modernizacja oczyszczalni ścieków. Z kolei w latach 2006-2010, gdy burmistrzem był Ryszard Sobczuk, przygotowano warunki do wykorzystania funduszy europejskich.

     Rok 2010 - to sukces wyborczy Wojciecha Żukowskiego, a w 2014 roku zamknął się okres 25-lecia reformy samorządu terytorialnego w Polsce. Przez ten czas udało się zrealizować w Tomaszowie szereg zadań świadczących, że czas ten został racjonalnie wykorzystany dla dobra miasta i jego mieszkańców. Rok 2015, w 25 roku działalności zreformowanego samorządu terytorialnego, okazał się najbogatszym w wykonane zadania inwestycyjne w całej dotychczasowej historii miasta. Dobrym rokiem był też rok 2012, kiedy przeprowadzono kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej kosztem 13 milionów złotych. W 2015 roku kosztem ponad 16 milionów zrealizowano zadania rewitalizacji śródmieścia Tomaszowa i parku miejskiego. Realizacja tych zadań to powód do wielkiej satysfakcji z efektów wykonanych zadań i to zarówno dla władz miasta, jak i mieszkańców, co zaowocowało przywróceniem roli rynku jako serca Tomaszowa. Jeśli wziąć pod uwagę koszty realizacji zadania rewitalizacji, to budżet miasta partycypował w nich w wysokości 25% wartości przedsięwzięcia, a 75% z 12 milionów poniesionych kosztów pochodziło ze środków zewnętrznych pozyskanych z UE. Ponadto w 2015 roku został wykonany sięgacz od ul. Sybiraków i Chrobrego przy 50% kosztach poniesionych przez budżet miasta. Analogicznie ma się sytuacja przy wykonawstwie toru wrotkarskiego spełniającego normy Federacji Europejskiej tej dyscypliny. Obiekt ten umożliwił organizowanie zawodów na poziomie europejskim, a jego wykonanie było możliwe dzięki pozyskaniu 50% środków z Ministerstwa Sportu. Do sierpnia br. tor uzyska nawierzchnię umożliwiającą jego eksploatację. W 2015 roku realizowano także inwestycje w zakresie sieci energetycznej kosztem 1 mln zł, a całość kosztów wszystkich wykonanych zadań zamknęła się kwotą 17 mln zł.

     Ważnym zadaniem obok rewitalizacji rynku i przyległych ulic była modernizacja i powiększenie parkingu przy ul. Królewskiej, jak i generalna przebudowa parku miejskiego połączona z jego kanalizacją burzową - 1 mln 600 tys. zł. W efekt modernizacji już z innej puli środków wpisuje się modernizacja Domu Kombatanta, jak i dobiegająca finału restauracja zabytkowej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. Rynek stanowi integralny element miasta, a odzyskanie przezeń funkcji centrum Tomaszowa zaowocowało skupieniem się tu na nowo przejawów życia mieszkańców miasta, przyjezdnych gości, miejsca lokalizacji wielu imprez kulturalnych, w tym z udziałem seniorów. Jest tu informacja multimedialna, zapewniony monitoring, w okresie letnim działają tu punkty gastronomiczne. Z kolei przebudowany park z takimi elementami, jak skate park, amfiteatr, ścieżki zdrowia, sezonowe lodowisko, dwa place zabaw dla najmłodszych, fontanny, urządzenia do treningu siłowego - przy zamontowanym monitoringu - zapewniają spokojny i bezpieczny relaks oraz korzystanie z wszelkich organizowanych tu imprez.

     W części końcowej wystąpienia burmistrz Wojciech Żukowski zarysował najbliższe perspektywy rozwoju miasta i planowanych zadań do wykonania, jak budowa basenu - kosztem 16 -18 mln zł oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego w rejonie Grodysławic, która to inwestycja znajduje się po pierwszym etapie przetargu. Nie mniej ważnym dla miasta zadaniem jest w dalszym ciągu obwodnica, która jednak nie stanowi zadania samorządu, a zostanie podjęta w br. Burmistrz zwrócił uwagę, że władze wojewódzkie bardzo powoli uruchamiają fundusze przeznaczone na rewitalizację, zaś co do wygaszania działalności WZNPiE KUL w Tomaszowie, podkreślił, że wraz z samorządem powiatowym podejmowane były kilkakrotne usilne starania i inicjatywy celem dalszego utrzymania Wydziału Zamiejscowego, które jednak nie dały spodziewanych efektów. Dłuższą chwilę burmistrz poświęcił sprawie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, nawiązując przy tym do swego udziału w konferencji we Lwowie, wizycie w Jaworowskim Parku Narodowym, jak i spotkaniu w RPN w Zwierzyńcu w dniu 27 kwietnia br. Podkreślił przy tej okazji, że finalizowany obecnie TRB „R” ma głównie znaczenie promocyjne jako idea ukazania światu walorów przyrodniczo-kulturowych naszego regionu i stąd nie pociąga za sobą ani dodatkowych kosztów, ani potrzeb powoływania etatowej administracji, nie wprowadza także żadnych ograniczeń w stosunku do mieszkańców, firm i przedsiębiorców czy samorządów ani jakichkolwiek form gospodarowania. Wprost przeciwnie, bo stanowi szansę pozyskania dodatkowych środków unijnych. Tomaszów jest liderem jako inicjator, współorganizator i popularyzator idei TRB „R” ma liczący się wkład w tej mierze w zakresie eksponowania pomysłu programu „Aktywne Roztocze”. W części końcowej spotkania słuchacze UTW skierowali do burmistrza kilka pytań dotyczących modernizacji ulic miasta, przebudowy Zielonego Rynku, a po wyczerpaniu pytań kierownik LUTW filia w Tomaszowie - Jadwiga Skawińska złożyła podziękowania prelegentowi, a z kolei burmistrz na jej ręce przekazał egzemplarz opracowania monograficznego pt. „Roztocze - przyroda i człowiek”.

W. Dziedzic

Wersja do druku Generuj PDF
---