Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
13°
Czwartek
14°
 
Środa, 18 września 2019 r.
Imieniny obchodzą: Irma, Józef, Irena, Stanisław, Stefania

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

02.09.2019

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

W Tomaszowie Lubelskim kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa lubelskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa lubelskiego.

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

– Przewodniczący komisji - 500 zł,

– Zastępca przewodniczącego - 400 zł,

– Członek komisji - 350 zł.

Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW):

W pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. dostępny jest pod linkiem:

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38603_Wykaz_zawiadomien_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_zlozonych __Panstwowej_Komisji_Wyborczej_w_zwiazku_z_wyborami_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_ i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonymi_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r.

Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Urząd gminy dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

Formularz zgłoszenia kandydatów do składów okw przez komitety wyborcze znajduje się poniżej w sekcji załączniki:

Załączniki

   Zgłoszenie kandydata do składu OKW przez komitet (PDF)

   Zgłoszenie kandydata do składu OKW przez komitet (doc.) – wersja edytowalna

W przypadku zgłoszeń indywidualnych, należy również wykorzystać załączony wzór formularza, pozostawiając bez wypełnienia miejsce na wpisanie danych komitetu wyborczego.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

W Tomaszowie Lubelskim zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miasta, ul. Lwowska 57 w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia oryginalne w wersji papierowej, podpisane przez kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w wersji elektronicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udziela urzędnik wyborczy dla miasta Tomaszów Lubelski p. Barbara Krawczyk, która pełni dyżur telefoniczny (tel. 601 154 407) w dniach 2 - 13 września 2019 r. w godzinach: 13.30 – 15.30 oraz pracownicy Urzędu Miasta: p. Monika Teterycz – pok. Nr 31 i p. Janusz Brodowski – pok. nr 19   godz. pracy urzędu.

Wersja do druku Generuj PDF
---