Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
13°
Środa
14°
 
Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Czesław, Agnieszka, Marian, Czech

Obowiązujące uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

30.08.2013

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego

 1. Uchwała Nr XII/130/2019 z dnia 25 października 2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 5922 z dnia 6 listopada 2019 roku)
 2. Uchwała Nr XII/129/2019 z dnia z dnia 25 października 2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 5921 z dnia 6 listopada 2019 roku)
 3. Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 1797, z dnia 15.03.2019 roku)
 4. Uchwała nr V/50/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 794, z dnia 30.01.2019 roku)
 5. Uchwała Nr XXIX/252/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2017, poz. 979, z dnia 8 marca 2017 roku)
 6. Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, na kórych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 1432, z dnia 01.03.2019 roku)
 7. Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 1433, z dnia 01.03.2019 roku)
 8. Uchwała nr V/46/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 1434, z dnia 01.03.2019 roku)
 9. Uchwała Nr XLII/382/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 2 maja 2018 roku, rocznik 2018, pozycja 2169).
 10. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest załącznikiem do uchwały wymienionej w punkcie 4.
 11. Pobierz deklaracjęFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.)

 

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Składać deklarację należy:
  1. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 1. z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej poprzez stronę ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl, korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego (stary wzór) i wybierając jako odbiorcę Urząd Miasta Tomaszów Lubelski,
 2. opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), która nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną,
 3. w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
 1. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miasta Tomaszów Lubelski na platformie ePUAP Urząd
/0544axffa5/SkrytkaESP

Wersja do druku Generuj PDF
---