Finał projektu i jego owoce
Finał projektu i jego owoce

     W dniu 29 maja, w sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury, odbyło się podsumowanie projektu zrealizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tomaszowie ph. „Wychowywać ku przyszłości”. W uroczystości stanowiącej jednocześnie zakończenie roku akademickiego obok beneficjentów projektu licznie przybyłej młodzieży Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich, słuchaczy UTW, wzięli udział zaproszeni goście: przewodniczący Rady Miasta Marian Łysiak, Burmistrz Miasta Ryszard Sobczuk, dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego Mieczysław Watrak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Maria Sendecka, ks. dziekan Jan Krawczyk, kierownictwo UTW ds. Filii w Lublinie Elżbieta Misztal, Krystyna Mroczek i Halina Oleksy, przedstawiciele Zarządu Akcji Wyborczej na Rzecz Miasta Forum Samorządowe Andrzej Walczak i Anna Tur, dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury Janusz Brodowski, dyr. PGKiM Andrzej Szwugier, dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Swatowska, redaktor naczelny „ReWizji Tomaszowskich” Jakub Kodymowski, prezes Koła Ligi Kobiet Polskich Barbara Janisławska, Marian Maj właściciel firmy COMP - DRUK, dyr. Gimnazjum nr 1 Stanisław Sikora, koordynator projektu ze strony szkoły Barbara Krawczyk, nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu Celina Sobczuk, Maria Kozyra, Anna Bartnicka, Edyta Zabandżała, Elżbieta Jastrząb, Małgorzata Korzeniowska - Witt, Agnieszka Klimecka - Krawczyk, Mariusz Skawiński oraz prezes Koła Emerytów i Rencistów Marian Kuzdra. Po powitaniu gości Danuta Kogut jako koordynator projektu przedstawiła rzeczowe sprawozdanie z jego realizacji, zarysowując w nim kontakty międzypokoleniowe jako problem o zasadniczym znaczeniu dla współczesności.
     Podjęcie ścisłego współdziałania seniorów i młodzieży stało się możliwe dzięki wdrożeniu projektu „Wychowywać ku przyszłości” zrealizowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawowymi celami tego projektu były: podniesienie roli seniorów do rangi autorytetu i wzoru do naśladowania, podniesienie świadomości obywatelskiej w obu pokoleniach oraz kreowanie tak cennych wartości, jak szacunek, kultura bycia i patriotyzm. Realizacja projektu odbywała się w obszarach edukacyjnym i wychowawczym a jego beneficjentami byli uczniowie Gimnazjum nr 1, nauczyciele i rodzice, zaś partnerami projektu byli: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Tomaszowski Dom Kultury, parafia pw. NSPJ, Muzeum Regionalne, „ReWizje Tomaszowskie”, oraz firma COMP - DRUK. Problem wychowawczy został ujęty w formie wielokierunkowych cykli, jak: wychowanie na dobrego obywatela, wychowanie zdrowego obywatela, promocja zdrowego stylu życia, wychowanie w kierunku „i ja będę seniorem”. Zapoczątkowanie realizacji projektu odbyło się równocześnie z uroczystością inaugurującą nowy rok akademicki w UTW z udziałem partnerów, beneficjentów i gości z LUTW. Zajęcia w ramach realizacji projektu prowadzono w formie warsztatów, wykładów, pogadanek i dyskusji a odbywały się one wspólnie dla seniorów i młodzieży. M.in. ożywioną dyskusję wywołał wykład psychologa mgr Celiny Sobczuk o wychowaniu w kierunku „i ja będę seniorem”. Zajęcia prowadziły Maria Kozyra i Elżbieta Jastrząb. Z kolei wzmocnienie więzi rodzinnych to cel warsztatów ph. „Tworzymy ciąg pokoleń” prowadzonych przez Barbarę Krawczyk. Natomiast zajęcia z cyklu „wychowanie na dobrego obywatela” realizowała Anna Bartnicka a odbywały się one na terenie szkoły i w muzeum. Słuchacze UTW niejednokrotnie na każdej płaszczyźnie włączali się do przebiegu i realizacji prowadzonych zajęć. Edyta Zabandżała i Mariusz Skawiński objęli prowadzenie zajęć ph. „Wychowanie zdrowego człowieka” w zakresie organizowania zajęć aerobiku i gier zespołowych ukoronowanych szkolną imprezą „Witamy wiosnę na sportowo”. Z kolei zadanie ph. „Promocja zdrowego stylu życia” zostało zrealizowane w ramach bogatego programu obchodów Dni Promocji Zdrowia zorganizowanego przez Zbigniewa Skawińskiego - Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Zarówno uczniowie Gimnazjum nr 1 jako beneficjenci, jak i słuchacze UTW oraz nauczyciele i rodzice czynnie włączali się w realizację programu Dni Promocji Zdrowia.
     Ujęty w projekcie „udział młodzieży w kulturze” zainaugurował wykład Ireny Kurzępy „Kultura jako wyróżnik człowieka”, zaś kontynuację tego zadania stanowiło zwiedzanie miasta, wycieczki do Lublina i Warszawy oraz obejrzenie spektaklu operetki „Ptasznik z Tyrolu”. Przez cały okres realizacji projektu jego beneficjenci wykazywali ogromne zaangażowanie, czego wyrazem było m.in. wystawienie sztuki „Most” w reż. Marii Kozyry, jak i niezwykle interesująca debata po spektaklu. Pomyślna realizacja całokształtu zadań ujętych w projekcie zaowocowała edycją trzeciego zeszytu UTW „Ocalić od zapomnienia”, którego autorami są uczniowie i słuchacze UTW. W zakresie sfery finansowej związanej z projektem i powstałą możliwością wykorzystania przyznanych grantów otrzymanych od Fundacji, UTW wzbogaciło się o rzutnik multimedialny, sfinansowano wycieczkę do Lublina i Warszawy oraz pokryto część kosztów nowych strojów dla chóru UTW CAMERATA. Po złożeniu sprawozdania, kierownik UTW a zarazem autorka projektu Jadwiga Skawińska, uwypukliła rolę seniorów i ich udział w życiu młodego pokolenia, podkreśliła raz jeszcze cele projektu oraz udział partnerów w jego realizacji, wyrażając wdzięczność słuchaczy UTW i składając podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom oraz firmom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Następnie osoby te i przedstawiciele instytucji i organizacji uczestniczących w projekcie, zostali uroczyście uhonorowani dyplomami z podziękowaniami oraz upominkami z okolicznościowymi edycjami UTW. Z kolei Stanisław Sikora dyr. Gimnazjum nr 1 wyraził satysfakcję z udziału uczniów jego placówki w projekcie UTW jako źródła nowych, cennych wartości i pogłębionych doświadczeń. Złożył też podziękowania kierownictwu i słuchaczom UTW oraz wyraził nadzieję na dalszą współpracę.
     Wiele ciepłych, serdecznych słów pod adresem UTW i młodzieży uczestniczącej w projekcie padło z ust Burmistrza Miasta R. Sobczuka, który podkreślał niezwykłą wartość podjętych i zrealizowanych inicjatyw i zadań, jak i rolę więzi międzypokoleniowych w rozwoju miasta a także zauważył wzbogacenia form i wyników relacji między seniorami a młodzieżą. Ku ogólnemu zadowoleniu Burmistrz poinformował, że już w najbliższym czasie tomaszowski UTW uzyska własną siedzibę, po czym na ręce kierownika UTW złożył list gratulacyjny, zaś wiceburmistrz Tadeusz Żółkiewski wręczył wiązankę kwiatów. Do życzeń dołączył się kierownik biura poselskiego Tomasz Gawęda, który odczytał treść listu posła na Sejm RP Wojciecha Żukowskiego, zaś za wspaniałe efekty współpracy podziękowała dr Wiesława Majczak z LUTW jako redaktor i honorowa przewodnicząca Samorządu Słuchaczy i Elżbieta Misztal doradca merytoryczny Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów.
     Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości podsumowania projektu wystąpił chór UTW CAMERATA pod batutą Piotra Jurgielewicza, który a capella wykonał kilka pieśni kompozytorów polskich o tematyce sakralnej i ludowej. Następnie przy akompaniamencie Marii Bielak zaprezentowali się soliści Alicja Sosnowska, Maria Bartecka, Zbigniew Parol, Waldemar Mazurek i Jan Kuśmierczak. Z recytacjami wystąpiła Alicja Sosnowska oraz Maria Borysowska, po czym fragmenty swojego programu zaprezentował kabaret ALUZJA, działający przy UTW od października 2007 r. pod kierownictwem Marii Goral.
     Na zakończenie odbył się spektakl poetycko - muzyczny pt. „Wspomnień czar” w wykonaniu uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 1. To interesująco skonstruowane widowisko, oparte na zestawieniu kontrastów, retrospektywnych obrazów z analogiami współczesnymi, przedstawiające splątane losy starszego pokolenia Polaków i postawy dzisiejszej młodzieży, przekonywało, że nie musi dochodzić do konfliktów pokoleń a poglądy, problemy, obyczajowość i życie współczesne jest w zasadzie takie same jak dawniej, tylko trochę inne. Tańce, piosenki, muzyka, recytacje i dialogi zaprezentowane przez beneficjentów z Gimnazjum nr 1 stanowiły „cudowne rzeczy pomieszanie” doskonale wpisujące się w treść i w ideę zrealizowanego projektu, będąc jednocześnie artystyczną formą jego podsumowania i przesłania. Spektakl ten został bardzo życzliwie przyjęty przez widownię, która długo i gorąco oklaskiwała wykonawców i autorów: Małgorzatę Korzeniowską - Witt, Edytę Zabandżałę i Monikę Marianowską (choreografia), Jerzego Wawrzyńskiego i Agnieszkę Klimecką - Krawczyk (scenografia), Pawła Zakrzewskiego (nagłośnienie), Stefana Słoniewskiego (oświetlenie), Marię Kozyrę (scenariusz i reżyseria), uczniów Gimnazjum nr 1 (oprawa muzyczna i wykonawcy). Scena zbiorowa z udziałem wszystkich wykonawców i animatorów, organizatorów i gości imprezy oraz wspólna fotografia - zakończyły uroczystość.

rep


<-- POWRÓT