Spotkanie pokoleń
W tomaszowskim UTW

Spotkanie pokoleń

     Efektowna prezentacja synchronicznego układu tanecznego przez grupę młodziutkich cheerleaderek, występującej jako zespół Red Stars z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich, przygotowana pod kierunkiem Edyty Zabandżały i Moniki Marianowskiej, stanowiły atrakcyjne wprowadzenie do pierwszego tematu z całego cyklu wykładów zaplanowanego na bieżący rok akademicki w tomaszowskim UTW.
     W tym swoistym spotkaniu pokoleń, odbywającym się 18. października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, inaugurującym realizację projektu ph. „Wychowanie do przyszłości”, obok licznej grupy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i młodzieży Gimnazjum nr 1 jako beneficjentów, uczestniczył jako zaproszony gość Burmistrz Miasta Ryszard Sobczuk. Po otwarciu spotkania przez kierownika Filii UTW Jadwigę Skawińską, tyleż interesujący co i pobudzający do przemyśleń i dyskusji wykład na temat „Samowychowanie jako świadoma działalność na przestrzeni życia człowieka” przedstawiła Celina Sobczuk, która z racji swej specjalności zawodowej szerzej potraktowała aspekt psychologiczny tego zagadnienia. Wykładowca w swym wystąpieniu uwzględniła głównie i oparła się na nauce społecznej Kościoła, nauczaniu Papieża Jana Pawła II oraz posiadanej praktyce i doświadczeniach profesjonalnych i osobistych.
     W toku wykładu, prowadzonego z wykorzystaniem bogatej literatury przedmiotu oraz cytując specjalistów i wyniki badań, prowadząca odwoływała się do życiowych doświadczeń słuchaczy, wizji seniorów oraz ewidentnych korzyści, jakie odnoszą młode pokolenia w toku kontaktów i oddziaływania wychowawczego.
     Z całą mocą podkreślano rolę i odpowiedzialność seniorów za wychowanie młodzieży i uchronienie jej od czyhających zagrożeń, znaczenie autorytetów, norm moralnych, omówiono składniki samowychowania, cele i sens życia oraz sfer świadomości. Stosunkowo dużo uwagi poświęcono problemowi aktywności ludzkiej, motywacjom, typom osobowym i postawom. Ponadto prowadząca przybliżyła słuchaczom zagadnienia podstawowych wartości przyswajanych w procesie samowychowania i ich gradację a następnie przeszła do omówienia problemu samorealizacji jako jednej z wyższych potrzeb każdego człowieka.
     W dyskusji, która wywiązała się po zakończeniu, padło m.in. pytanie, dlaczego nie zawsze dochodzi do samorealizacji a wg danych statystycznych jedynie jeden raz na 100 przypadków. Zrealizowany temat i przyjętą w tym celu formułę oraz stronę merytoryczną wykładu oceniono w samych superlatywach jako interesującą także w aspekcie wprowadzenia do projektu „Wychowanie do przyszłości”. Ponadto padło ważne w treści przypomnienie Papieża Jana Pawła II, że wychowanie i edukacja młodego pokolenia to priorytetowe zadanie każdego rządu. Kierownik UTW uznała przeprowadzone zajęcia i zaprezentowany temat jako bardzo rzeczowy, świetnie przygotowany a jednocześnie przejrzysty i przystępny w odbiorze zarówno dla seniorów, jak i obecnej na spotkaniu młodzieży. W tym kontekście podkreśliła zasadniczą rolę starszego pokolenia w wychowaniu młodych, którym seniorzy mogą zaoferować posiadaną wiedzę i doświadczenie. Po zakończeniu dyskusji i złożeniu podziękowań wykładowcy słuchaczom UTW zostały przekazane komunikaty ze strony zarządu, poinformowano o przebiegu wyjazdu i występu chóru „CAMERATA” podczas inauguracji roku akademickiego UTW w Lublinie. Ponadto apelowano o systematyczną frekwencję na zajęciach UTW, zapraszano do udziału w działalności zarówno w samorządzie, jak i organizowanym właśnie zespole kabaretowym, po czym zapowiedziano następny termin spotkania poświęconego promocji tomiku poezji p. Zofii Dydy.
wed

<--   Powrót