Seniorzy wobec postępu
W tomaszowskim UTW

Seniorzy wobec postępu

     W ramach realizacji projektu „Wychować ku przyszłości”, podjętego przez Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego wieku, w czwartek 29 listopada w sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury odbyło się interesujące spotkanie przygotowane przez p. Marię Kozyrę i młodzież Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich. W pierwszej części spotkania młodzi aktorzy z klasy III„e” Gimnazjum wystawili sztukę „Most” Jerzego Szaniawskiego, w adaptacji Marii Kozyry. Pani Maria Kozyra, jako instruktor TDK w ramach stałych form działalności tej placówki kulturalnej, prowadzi zajęcia teatralne z młodzieżą. Po spektaklu odbyła się wieloproblemowa debata ph. „Postęp i jego skutki”, dla której podstawowym punktem wyjścia była właśnie sztuka Szaniawskiego. Słuchacze UTW z ogromnym skupieniem i uwagą obejrzeli spektakl, by następnie śledzić przebieg wielowątkowej i głęboko analitycznej dyskusji, dotyczącej nie tylko dylematów moralnych, ich wymowy i przesłania ale zawierającej także bogate analogie do współczesności, choć sztuka osadzona była w realiach lat 20. ub. wieku.
     Młodzież Gimnazjum nr 1 w panelowej dyskusji dawała wyraz i uzasadniała zajęte stanowiska koncentrując się głównie na roli i znaczeniu postępu w życiu społecznym ale i poszczególnych jednostek, ujawniając przy tym negatywne i pozytywne skutki jakie niesie ze sobą to zjawisko. Szczególnie dobitnie punktowano w debacie los i postawy ludzi starszych wobec postępu, przy czym podkreślano możliwości przystosowania i konieczność przekwalifikowania się seniorów, by w ten sposób dotrzymać kroku nowym technologiom i technice. Wskazywano także na rolę młodego pokolenia w udzielaniu pomocy starszym w tym zakresie i przełamaniu ewentualnych oporów i uprzedzeń. Pogłębiona i ujmująca szczegółowo problemy dyskusja, jak i zaprezentowane, często bardzo zróżnicowane stanowiska młodzieży powołującej się na przykłady z życia wykazywały, że postęp w każdej dziedzinie jest nieunikniony, jest sprawą b. ważną ale nie może odbywać się za wszelką cenę, kosztem innych wartości i kosztem człowieka. Młodzi dyskutanci uzasadniali, że są rzeczy ważniejsze od postępu, który nie odbywa się bezboleśnie, często skutkuje ofiarami i bynajmniej nie czyni ludzi szczęśliwymi. Zgadzano się co do tego, że postępu nie uda się zatrzymać, choć ma on swe granice i niesie niekiedy groźne skutki uboczne. Padały głosy, że to właśnie głównie starsze pokolenie nie nadąża za postępem. Przedstawiano fakty świadczące o tym, że wirtualny świat choć stanowi duże ułatwienie i atrakcję w życiu, to powoduje zanik bezpośrednich kontaktów międzyludzkich a w tym i rodzinnych. W konkluzji konstatowano, że postęp ma różne oblicza i skutki, jest zjawiskiem niejednorodnym z natury rzeczy i różne są jego źródła.
     W dyskusji uczestniczyli także seniorzy UTW Zofia Pacześna, Marian Bury, Wiesław Pakosik i Jadwiga Skawińska, którzy podkreślali znakomity poziom inscenizacji, trafny dobór osób do poszczególnych ról, pełną identyfikację aktorów z odgrywanymi postaciami sztuki, nienaganną dykcję jak i udaną adaptację oraz przyjętą interpretacje utworu przez reżysera a wszystko to osiągnięto przez okres dwu miesięcy przygotowań. Gratulowano także wysokiego poziomu merytorycznego dyskusji i dziękowano za możliwość przeżycia prawdziwej uczty duchowej, do czego w znacznym stopniu przyczynili się także scenograf Jerzy Wawrzyński oraz Stefan Słoniewski i Paweł Zakrzewski zapewniający nagłośnienie i operowanie światłem.
     Na zakończenie spotkania przedstawiciele Zarządu UTW złożyli na ręce reżysera Marii Kozyry kwiaty w podzięce za przeżyte wzruszenia. Podziękowanie i gratulacje otrzymała także młodzież Gimnazjum nr 1 wraz z zapowiedzią wycieczki dla uczestników imprezy. Podziękowania otrzymałą również wychowawczyni młodych aktorów, Anna Bartnicka, oraz dyr. TDK Janusz Brodowski, który udostępnił salę widowiskową na próby i występ.
rep


<--   Powrót