Funkcjonowanie samorządu na przykładzie Tomaszowa Lubelskiego

Funkcjonowanie samorządu na przykładzie Tomaszowa Lubelskiego

     Przemiany cywilizacyjne zachodzące w kraju i na świecie prowadzą niejednokrotnie do tego, że ludzie gubią się w rzeczywistości. Zmieniające się realia społeczne negatywnie nastawiają szczególnie seniorów do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym.
     Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, zaprosiliśmy na kolejne spotkanie Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego Pana Mariana Łysiaka.
     Pan M. Łysiak swój wykład rozpoczął od omówienia zadań i organów gminy oraz ich wzajemnych relacji. Duże zainteresowanie wśród słuchaczy UTW wzbudziła sprawa budżetu miasta na 2006 r. Burmistrz przedstawił szczegóły stanu zasobów mieszkaniowych, sytuację mieszkalnictwa spółdzielczego oraz budownictwa jednorodzinnego. Dużo uwagi poświęcił zagadnieniom oświaty i zadaniom gminy w zakresie kultury.
     Na podkreślenie zasługuje fakt, że Tomaszów Lub. staje się coraz prężniejszym ośrodkiem akademickim wśród miast powiatowych na tzw. ścianie wschodniej. Dzieje się to dzięki funkcjonowaniu od kilku lat Zamiejscowego Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. Burmistrz podkreślił, że edukacja młodzieży jest dla władz miasta i powiatu jednym z ważniejszych zadań.
     Dużą uwagę władze Tomaszowa przywiązują do rozwoju gospodarczego miasta i jego infrastruktury. Na ukończeniu jest budowa oczyszczalni ścieków - inwestycja pilnie oczekiwana przez mieszkańców. Nie mniej ważnym przedsięwzięciem będzie budowa obwodnicy okalającej miasto od strony wschodniej. Burmistrz uważa, że w tej sprawie potrzebny jest wspólny front działań zarówno starostwa powiatowego, wójta gminy, jak i władz miasta. Powstanie takiego traktu uaktywniłyby niezagospodarowane dotąd wielohektarowe nieużytki oraz podmokłe tereny.
     Władze miasta stawiają także na turystykę, której rozwój może przynieść dochody miejscowej społeczności. Sprzyjają temu zarówno walory krajobrazowe, jaki i klimatyczne.
     Nas seniorów ucieszyła także wiadomość o zamiarze budowy krytej pływalni w mieście, gdyż chętnie korzystalibyśmy z tej formy rekreacji.
     Burmistrz podkreślił, że miasto jest życzliwe dla wszystkich, którzy chcą w nim inwestować. To dla nich decyzją samorządu wprowadzono ulgi, m.in. podatku od nieruchomości. Dobrą wiadomością dla nas jest fakt, iż dzięki nowym firmom nasze wnuki znalazłyby w nich zatrudnienie.
     Znakomita erudycja pana M. Łysiaka sprawiła, że kilka godzin spotkania minęło bardzo szybko. Wykład wywołał ożywioną dyskusję. Seniorzy dzielili się uwagami i spostrzeżeniami na temat relacji petent - urzędnik.
     Myślę, że pan Burmistrz pobudził naszą aktywność obywatelską poprzez przybliżenie mechanizmów działania samorządu. Przykładami ze swojej działalności ukazał pozytywny wizerunek urzędu jako instytucji działającej dla nas - obywateli. Spotkanie z panem Burmistrzem Marianem Łysiakiem uświadomiło nam, że urząd jest dla zwykłych ludzi.
     Dzięki uzyskanym informacjom będziemy mogli szybciej trafić do właściwego źródła pomocy. Dewizą życiową pana Burmistrza jest "być człowiekiem dla człowieka". To nie tylko deklaracja. Codzienna rzetelna praca, służenie drugiemu człowiekowi, otwartość na problemy ludzi starszych, to tylko niektóre cechy, które w pełni charakteryzują pana Mariana Łysiaka jako człowieka i jako burmistrza.

Jadwiga Skawińska<--   Powrót