Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Burmistrz - instytucja, funkcja - powołanie”
„Burmistrz - instytucja, funkcja - powołanie”

     Czwartek 4 grudnia w / sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i grupy młodzieży z Gimnazjum nr 2 odbyło się, jak podkreśliła kierownik UTW Jadwiga Skawińska - spotkanie o szczególnym, wyjątkowym charakterze - z uwagi na postać wykładowcy a był nim Burmistrz Miasta Ryszard Sobczuk, osoba znacząca i bliska każdemu z tomaszowskich seniorów. Zaplanowany w harmonogramie UTW temat spotkania to: "Burmistrz - instytucja, funkcja - powołanie". Rozpoczynając swe wystąpienie burmistrz nawiązał do przedstawienia swych motywacji, którymi kierował się przy podjęciu decyzji kandydowania na stanowisko. Następnie zaprezentował zasadnicze zadania, rolę i pozycję tego urzędu władz miejskich oraz jego kształtowanie się na przestrzeni wieków w Europie i w Polsce. Referent zwrócił uwagę na znaczący udział i aktywność społeczeństwa, przejawiającą się w trakcie wyborów na to stanowisko, po czym cytując odpowiednie przepisy, określił ściśle ciążące na nim obowiązki i uprawnienia w stosunku do Rady Miasta i podlegających mu pracowników Urzędu Miasta na poszczególnych stanowiskach. Dłużej zatrzymał się na problemie formułowania budżetu i jego realizacji w świetle zadań UM i potrzeb mieszkańców. Burmistrz zarysował posiadane uprawnienia w stosunku do kierowników i jednostek budżetowych działających na terenie miasta jak szkoły, przedszkola, żłobek, TDK, OSiR, MOPS, MZD i in. a także pokrótce scharakteryzował wydziały Urzędu Miasta i spoczywające na nich zadania.
     W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja multime-dialna, podczas której w sposób poglądowy, kompetentny i wyczerpujący a jednocześnie przystępny burmistrz przedstawił konkretne elementy infrastruktury miejskiej jak drogi, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, stan placówek oświaty, kultury, urzędy i instytucje, zabytki, w tym ideę odbudowy hal i rewitalizacji starówki, współpracę z gminami wiejskimi np. w zakresie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zadania priorytetowe w zakresie zapewnienia ciągłości świadczeń usług publicznych mieszkańcom, współpracę transgraniczną itp. Dokonując podsumowania swego wystąpienia Burmistrz odniósł się do sformułowania z tematu wykładu podkreślając, że z perspektywy półmetka kadencji i zdobytych w tym okresie doświadczeń, jest to z jego strony służba publiczna na rzecz społeczeństwa. Wyraził przy tym zadowolenie z zorganizowania tego typu spotkania, podczas którego miał możliwość przybliżyć słuchaczom całokształt tematyki swych zadań i działań samorządu miasta. W dyskusji, która się wywiązała po wystąpieniu burmistrza, seniorzy kierowali do niego pytania dotyczące m.in. szans realizacji i harmonogramu budowy obwodnicy, postulując konieczność zmobilizowania wszystkich sił i możliwości w tym zakresie. Podnoszono także sprawę lokalizacji i terminu budowy basenu dla miasta, interesowano się osiągnięciami burmistrza uzyskanymi na półmetku kadencji.
     Burmistrz wyczerpująco wyjaśnił wszystkie problemy poruszane w dyskusji a za największy dotychczasowy swój sukces uznał pozyskanie z zewnątrz kwoty 13 mln zł na realizowaną aktualnie kanalizację miasta oraz kolejne 600 rys. zł pozyskane na adaptację budynku przy ul. Rolniczej na mieszkania socjalne. Po podziękowaniach złożonych referentowi przez kierownik UTW J. Skawińską, padło wiele ciepłych i serdecznych słów pod adresem burmistrza Miasta, jako mecenasa i opiekuna UTW, niezwykle życzliwego i wspierającego działalność seniorów, co znalazło m.in. wyraz w zapewnieniu lokalu, umożliwieniu korzystania z sali UM, zapewnieniu pomocy finansowej, podarowaniu ekranu itp. Stąd też życzenia 120. lat życia dla włodarza miasta, stąd postulat i nadzieja na dalszą dobrze układającą się współpracę i zaproszenie burmistrza na kolejne imprezy UTW wyartykułowane w imieniu seniorów. W dalszej części spotkania, już o charakterze organizacyjnym, przedstawiciele Zarządu UTW poinformowali o terminach planowanego opłatka, wyjazdu do teatru, spotkania z posłem na Sejm RP W. Żukowskim i spotkaniu, podczas którego będzie przedstawiony program nawiązujący do Świąt Bożego Narodzenia.


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT