Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Spotkanie z socjologią

Spotkanie słuchaczy tomaszowskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się 23 lutego, poświęcone było bardzo interesującemu i aktualnemu tematowi, tylko z pozoru brzmiącemu obco, a mianowicie "Subdyscypliny socjologiczne".

Wykład zrealizowała Kinga Łuczak, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, prowadząca jednocześnie zajęcia z młodzieżą w Tomaszowskim Domu Kultury. Prelegentka po objaśnieniu podstawowej terminologii związanej z socjologią, jako dyscypliną naukową traktującą o zbiorowości ludzkiej, jej relacjach z jednostkami, zjawiskach społecznych i rozwiązywaniu problemów w obrębie tej tematyki i metodach badawczych, przeszła do szczegółowych działów tej nauki. Zarysowawszy zagadnienia związane z szeroko pojętą socjologią wsi polskiej zatrzymała się na socjologii religii i socjologii miasta, uwypuklając szereg zmian i zjawisk wynikających z najnowszych badań o życiu mieszkańców aglomeracji miejskiej. Zainteresowanie słuchaczy UTW zostało skupione na socjologii śmierci i socjologii pracy, oparte na wywodach i wielu przykładach. Przy omówieniu socjologii polityki zostały wypunktowane fakty manipulacji poglądami elektoratu, a równocześnie zwracano uwagę na konieczność frekwencji w wyborach dla zamanifestowania postawy milczącej większości, która nie ma swego kandydata, przez co inicjuje się zainteresowanie i walkę poszczególnych ugrupowań o głosy niezdecydowanego elektoratu. Przy przedstawieniu socjologii ryzyka słuchacze UTW dowiedzieli się, że nasi rodacy są w zasadniczej większości bardzo ostrożni i nie są skłonni do podejmowania nieprzemyślanych decyzji i interesów. Prelegentka potrafiła także skupić uwagę na zagadnieniu socjologii reklamy, wskazując na konkretne zabiegi i działania marketingowe skutkujące ogłupianiem klientów, ale także biorące za podstawę znajomość ludzkiej psychologii i owocujące wysokimi zyskami sieci handlowych. Seniorzy w pełni podzielali wnioski prelegentki dotyczące socjologii wojska, edukacji i wychowania, w których wskazano na pacyfistyczne zapędy, słabości naszej obrony narodowej niezdolnej do zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Z drugiej zaś strony przedstawiono nasilanie się negatywnych i niepokojących zjawisk w codziennej praktyce szkolnej. Następnie w zagadnieniach obejmujących socjologię rodziny K. Łuczak mówiła o funkcjonującym obecnie modelu rodziny w postaci singla z pieskiem lub rybkami czy związkach homoseksualnych, co skutkuje wg niej zapaścią demograficzną społeczeństwa, patologiami i dewiacjami. Socjologię zdrowia przedstawiono m.in. w aspekcie tak krytykowanej ustawy refundacyjnej i trudności, szczególnie osób starszych, do skorzystania z badań i in. usług medycznych. Mocnym akcentem kończącym wykład były problemy socjotechniki, w służbę której wprzęgnięto najnowsze zdobycze nauki i techniki. Wskutek tego dla osiągnięcia nie zawsze moralnych celów dochodzi do manipulacji świadomością i odbiorem społecznym przez przedstawianie rzeczy, wydarzeń i zjawisk niezgodnie z rzeczywistością oraz kształtuje się fałszywe z gruntu opinie dla osiągnięcia doraźnych celów. Miarą zainteresowania słuchaczy tematyką i formułą wykładu były pytania skierowane do prelegenta. Dotyczyły one m.in. wiarygodności sondażu jako metody socjotechniki, skuteczności walki z patologiami społecznymi przy jednoczesnym ich tolerowaniu i stwarzaniu atmosfery przyzwolenia. Podnoszono także problem załamania systemu wartości i upadku autorytetów jako jednej z przyczyn patologii.

erte


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT