Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Seniorzy o problemach rodziny

W środę 25 stycznia słuchacze tomaszowskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się w siedzibie Uniwersytetu z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dyrektor PCPR Katarzyna Kyć zaprezentowała studentom zagadnienia i formy działalności prowadzone przez Centrum. Wśród zadań obejmujących mieszkańców miast i powiatu tomaszowskiego wymieniła m.in. udzielanie pomocy dziecku i rodzinie przebiegającej z udziałem specjalistów, tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych, udzielanie pomocy dzieciom zaniedbanym i opuszczonym, pomoc osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Dyrektor PCPR poinformowała również, że Centrum ściśle współpracuje z innymi jednostkami powiatowymi, jak Dom Pomocy Społecznej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Wsparcia PSOUU Koło w Tomaszowie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Muratynie, Grabowicy i PSOUU w Tomaszowie Lub. Ponadto PCPR podejmuje prowadzenie różnorodnych zajęć realizowanych na rzecz różnych kategorii mieszkańców powiatu w ramach środków pozyskanych z UE, m.in. poprzez redagowanie wielu programów i projektów. Prelegentka omówiła szczegółowo każde z przedstawionych zadań, koncentrując się przy tym na formach dotyczących seniorów, jak udzielanie specjalistycznego doradztwa oraz informacji o prawach i uprawnieniach, rozwiązywaniu problemów życiowych, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych i refundacji przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy itp.

Podczas dyskusji studenci UTW pytali dyrektor PCPR m.in. o wysokość dopłat do sprzętu i turnusów rehabilitacyjnych, procedury i kryteria obowiązujące rodziny zastępcze, pracę wolontariatu. Podejmowano także sprawę wiosek dziecięcych i domów dziecka w kontekście kosztów utrzymania i skuteczności wychowania, a także nawiązywano do opieki nad starszymi osobami w Domach Opieki Społecznej i alimentacji rodziców przez dzieci. Studenci dopytywali się także o refundacje kosztów wycieczek, kursów i szkoleń, jak i możliwości skorzystania z dopłat PFRON. Podnoszono również sprawę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, jak też ich szanse zatrudnienia na rynku pracy oraz likwidację barier architektonicznych i technicznych. Interesowano się problemem usamodzielnienia dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka. Prelegentka udzieliła odpowiedzi na pytania oraz wskazała stronę internetową PCPR, zapraszała do odwiedzenia Centrum, przekazała foldery z informacjami o jego działalności, a przy okazji doradzała, by UTW wytypował lidera i powołał zespół, celem redagowania projektów dla pozyskania środków zewnętrznych przeznaczonych na określone formy pracy Uniwersytetu.

Po wyczerpaniu zasadniczego tematu spotkania kierownik Filii UTW Jadwiga Skawińska złożyła podziękowania dla gościa, a w części organizacyjnej przewodnicząca Samorządu Słuchaczy Jadwiga Karpowicz poinformowała o zaproszeniu studentów na bal charytatywny organizowany przez Akcję Wyborczą na Rzecz Miasta i Regionu Forum Samorządowe, jak i na bal karnawałowy urządzany przez UTW. Ponadto przedstawiono seniorom propozycję uczestnictwa w zajęciach klubów działających w ramach UTW. Są to kluby: gimnastyczny, turystyczno-rekreacyjny, rękodzieła artystycznego, literacki, kulinarny i kabaretowy. Zajęcia w klubach odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Rozprowadzano także harmonogram działalności UTW w roku 2012, przy czym zajęcia ze środy przeniesione zostały na czwartek. Na zakończenie spotkania kierownik Filii przekazała wiadomość, że na czerwiec br. planowane jest spotkanie naszego Uniwersytetu z gośćmi 11 pozostałych Filii UTW woj. lubelskiego. W tym celu zostanie opracowany specjalny program ujmujący całość związanych z tym przedsięwzięć.

erte


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT