Uniwersytet Trzeciego Wieku
Gaudeamus u seniorów
Gaudeamus u seniorów

Hymn Gaude Mater Polonia zapoczątkował uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego w tomaszowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W środę 19 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, obok licznie zgromadzonych słuchaczy UTW, kierownik filii Jadwiga Skawińska powitała przybyłych gości - burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego, radnego Rady Miasta Mariana Łysiaka, kierownika ds. filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Krystynę Mroczek, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Leszka Kodymowskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzynę Kyć, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewę Kielar, dyr. ZUS w Tomaszowie Janinę Łasochę, zastępcę naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Janusza Brodowskiego, menadżera zespołu Sonata Janinę Krawczyk, kierownika artystycznego zespołu Tomaszowiacy Mariana Gumielę, Annę Tur reprezentującą Akcję Wyborczą na Rzecz Miasta i Regionu Forum Samorządowe oraz instruktora Amatorskiego Zespołu Teatralnego - Marię Kozyrę.

Chór "Camerata" pod batutą Piotra Giski w podniosłym nastroju zaprezentował starodawną pieśń studencką "Gaudeamus igitur", dzięki czemu stało się zadość tradycji rozpoczęcia po raz jedenasty roku akademickiego w UTW. Następnie kierownik filii nawiązała do przeszłości i dnia dzisiejszego Uniwersytetu, który po tegorocznych uroczystościach jubileuszowych wkroczył w drugie dziesięciolecie swej działalności. W minionym okresie może pochwalić się bogatym dorobkiem jako owocem wielu podejmowanych inicjatyw, ujawnieniem licznych talentów i zdolności swych słuchaczy oraz rozwiniętych zainteresowań. Jak podkreślała to kierownik filii, efekty działalności UTW to namacalny wynik optymizmu seniorów, wiary we własne siły i możliwości, a także trwałego ducha tolerancji i współpracy towarzyszącego wszystkim różnorodnym formom zajęć realizowanych z powodzeniem w pracy Uniwersytetu. Kierownik filii uwypukliła w swym wystąpieniu zasadnicze znaczenie, zarówno dla słuchaczy, jak i środowiska, jakie miały dotychczas opracowane i realizowane projekty, których obecną kontynuację zaplanowaną na I semestr 2011/2012 będzie kolejny z nich ph. "Ceniąc przeszłość, ulepszamy teraźniejszość i wygrajmy przyszłość". Projekt ten realizowany będzie we współpracy z Gimnazjum nr 1. Kierownik filii złożyła podziękowania wszystkim słuchaczom i samorządowi UTW za efekty pracy i zaangażowanie w działalności w roku ubiegłym, po czym złożono dyplom uznania za współpracę na ręce dyr. Szkoły Podstawowej nr 3 L. Kodymowskiego i przewodniczącego Samorządu Słuchaczy - Mieczysława Piwko.

W ramach uroczystości inauguracyjnych Maria Goral zaprezentowała wykład nt. "Człowiek starszy wobec przyszłości". Prelegentka zarysowała w swym wystąpieniu m.in. tendencję stałego wzrostu odsetka ludzi starszych w społeczeństwie, różnorodność seniorów, negatywne i pozytywne strony starzenia się i postaw zajmowanych wobec tego procesu, rolę osób starszych w rodzinie i społeczeństwie, modele zagospodarowania czasu wolnego przez seniorów w poszukiwaniu swego miejsca w życiu i samorealizacji.

Na zakończenie części oficjalnej burmistrz miasta w swym wystąpieniu stwierdził, że każda inauguracja jest wyjątkową okazją do spojrzenia wstecz, jak i snucia planów na przyszłość, a w stosunku do przebogatej w formy i efekty działalności UTW, fakt ten upoważnia do bardzo pozytywnych sformułowań i ocen. Ogromna aktywność na wielu polach działania, różnorodność kierunków, stopień zaangażowania słuchaczy, prężnie działający samorząd, podejmowanie cennych inicjatyw, współpraca na wielu obszarach z instytucjami i organizacjami - wszystko to sprawia, że tomaszowskie UTW należy uznać za dumę i chwałę miasta, jako doskonały przykład dla innych.

W uznaniu zasług UTW burmistrz miasta na ręce kierownika filii J. Skawińskiej przekazał pamiątkową statuetkę wykonaną z okazji 390. rocznicy lokacji miasta i nadania mu prawa magdeburskiego, a ponadto z przeznaczeniem do biblioteczki Uniwersytetu wręczył egzemplarz nowo wydanej monografii miasta.

W dalszej części uroczystości inauguracyjnej program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Nowosieleckiej i Moniki Kulczyńskiej zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. W przedstawionym repertuarze młodzież przybliżyła seniorom postać swego patrona - dra Janusza Petera, a także wykonała szereg utworów wokalnych i poetyckich o tematyce bliskiej seniorom. Kosz słodyczy przekazany młodzieży przez słuchaczy stanowił wyraz wdzięczności za ten interesujący repertuar. Zapowiedź kontynuacji współpracy UTW ze Szkołą Podstawową nr 3, wręczenie kierownikowi filii kwiatów z okazji imienin, jak i chóralne odśpiewanie "sto lat" dla wszystkich solenizantek o imieniu Jadwiga i Teresa - zamknęły uroczystości inauguracji roku akademickiego w tomaszowskim UTW.

erte


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT