Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 19°
Środa
28° 14°
 
Wtorek, 20 sierpnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Bernard, Samuel, Sobiesław, Sabina

XLI SESJA RADY MIASTA

23.03.2018

XLI SESJA RADY MIASTA

TOMASZÓW LUBELSKI

 

W dniu 23 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLI sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

W pierwszej części sesji Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski uhonorowali zawodników, trenera Waldemara Kołcuna oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim za zajęcie I miejsca w klasyfikacji szkół w narciarstwie biegowym podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Okolicznościowe wyróżnienia otrzymali również zawodnicy Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, którzy indywidualnie zajęli wysokie lokaty.

Następnie zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami. Burmistrz poinformował, m.in. o: ogłoszonych przetargach na budowę krytej pływalni, budowę Zielonego Rynku, na rozbudowę budynku socjalnego przy ul. Zamojskiej, budowie oświetlenia przy ul. Szopena i 29-Listopada, trwających pracach przygotowawczych pod budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, imprezach sportowo-kulturalnych oraz rocznicach patriotycznych w ostatnim okresie.

Na sesji Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski Ryszard Szczepaniuk i Józef Mazur złożyli oficjalny wniosek, aby działka u zbiegu ulic Ordynackiej i Al. Sportowej została sprzedana w celu jej zagospodarowania a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone na budowę krytej pływalni. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski przyjęli:

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2017 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej;
 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017–2019” za rok 2017;
 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2015–2020” za rok 2017;
 4. Aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017–2022.

W kolejnej części Radni uchwalili uchwały w sprawie:

 1. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2018 rok;
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 3. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski z przeznaczeniem na refundacje kosztów dowozu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli;
 4. Uchwalenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tomaszów Lubelski;
 5. Podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
 6. Podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 7. Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi;
 8. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 9. Zbycia nieruchomości – działki nr 7/10 ark. 1 o pow. 131 m2 położonej przy ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim;
 10. Zbycia nieruchomości – działki nr 7/11 ark. 1 o pow. 13 m2 położonej przy ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim;
 11. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 334/7 ark. 20 położonej przy ul. Piekarskiej na okres do trzech lat;
 12. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” w Tomaszowie Lubelskim w obrębie działek nr 8 i 17/11 położonych przy ul. Lwowskiej;
 13. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Lubelskiego w obrębie działek nr 30/1, 30/2 położonych na terenie miasta przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim.

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

Wersja do druku Generuj PDF
---