Poradnik interesanta
Wybierz wydział

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY SKARBOWE W URZĘDZIE MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
(od 1 stycznia 2007 r.)
Płatne na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
Nr konta: 06 2030 0045 1110 0000 0063 8160
BGŻ SA o/o Tomaszów Lub.
reguluje ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
Ustawa o oplacie skarbowejUstawa o oplacie skarbowej

Bank Gospodarki Żywnościowej o/o Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 62 przyjmuje wpłaty z tytułu opłaty skarbowej
bez pobierania prowizji.

Wydział Inwestycji i Rozwoju
ul. Lwowska 57
Typy 
spraw: 
 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 Przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego  z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu  Miasta Tomaszów Lubelski
 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  inwestycji
 Opiniowanie podziału nieruchomości
 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu  publicznego
 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Lwowska 53
Typy 
spraw: 
 Rozgraniczenie nieruchomości
 Podział nieruchomości
 Wykonanie, rezygnacja przez Gminę z prawa pierwokupu nieruchomości  gruntowej
 Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat, powyżej trzech lat
 Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji na okres  dłuższy niż trzech lat
 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do trzech lat
 Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu
 Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
 Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania  wieczystego nieruchomości gruntowej
 Zamiana nieruchomości gruntowej z Gminą Miejską Tomaszów Lubelski
 Zbycie gruntów przez Gminę Miejską Tomaszów Lubelski (w drodze  bezprzetargowej)
 Zbycie gruntów przez Gminę Miejską Tomaszów Lubelski (w drodze  przetargu)
 Sprzedaż lokalu mieszkalnego
 Wydanie zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych
 Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Lwowska 53
Typy 
spraw: 
 Odpis z Księgi Stanu Cywilnego
 Akt urodzenia
 Akt małżeństwa
 Akt zgonu
 Przyznanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlu
ul. Lwowska 53
Typy 
spraw: 
Zgłoszenie dokonania wpisu/zmiany do ewidencji działalności gospodarczej
Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości (brutto) sprzedaży napojów alkoholowych
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
ul. Lwowska 53
Typy 
spraw: 
Wydawanie zaświadczeń o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez miasto Tomaszów Lubelski
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 53
Typy 
spraw: 
Zameldowanie na pobyt stały (czasowy)
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Wymeldowanie z pobytu stałego (czasowego)
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Wydawanie dowodów osobistych
Zgromadzenia
Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Sprawy wojskowe
Straż Miejska
ul. Lwowska 53
 

Zadania Straży Miejskiej

Zgodnie z ustawą do zadań Straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,

3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Strażnik, wykonując czynności służbowe, ma prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,

c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te sąpodejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

7) wydawania poleceń,

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.