Zaproszenie na IV Przedszkolny i Szkolny Konkurs Plastyczny „BRZECHWOLANDIA”

REGULAMIN
IV PRZEDSZKOLNEGO I SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BRZECHWOLANDIA”

I. Organizatorem IV Przedszkolnego i Szkolnego konkursu plastycznego „Brzechwolandia” jest Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim.

II. Cel konkursu:

1. Upowszechnianie wiedzy na temat utworów Jana Brzechwy.

2. Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

3. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

4. Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

5. Promowanie talentów.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat oraz uczniowie klas I-III.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do dowolnego utworu Jana Brzechwy.

3. Prace składane na konkurs należy wykonać w dowolnej technice na papierze wyłącznie w formacie A4.

4. Nie będą dopuszczane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

5. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.

6. Do konkursu, każda placówka może zgłosić tylko 2 prace.

7. Każda praca powinna posiadać wypełnioną komputerowo i przyklejoną na odwrocie pracy metryczkę (Załącznik nr 1) zawierającą: imię, nazwisko, wiek, tytuł utworu Jana Brzechwy, adres i dane kontaktowe placówki zgłaszającej pracę, imię, nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna.

8. Każdy uczestnik konkursu oraz opiekun z ramienia placówki kierującej, mają obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2).

9. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Brzechwolandia” Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Chocimska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski) do dnia 24.05.2019 r. (liczy się data dostarczenia do Organizatora).

IV. Ocena prac konkursowych:

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni pracę i wyłoni laureatów konkursu.

2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy w kategorii:

a) grupy młodsze 3 - 4 latki

b) grupy starsze 5 - 6 latki

c) klasy I-III szkoły podstawowej

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30.05.2019 r. na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim: www.tomaszow-lubelski.pl/przedszkole_nr_1

4. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone dnia 04.06.2019 r.

5. Laureatom, którzy nie będą mogli przybyć na uroczystość wręczenia, nagrody zostaną wysłane pocztą.

V. Postanowienia końcowe:

1. Wszystkie prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim dnia 04.06.2019 r.

2. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie konkursu można kierować na adres przedszkoletomaszowmp@wp.pl, tel. 84 664 35 58.

3. Prace plastyczne zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

5. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

6. Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane.

7. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy konkursu, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000). (Załącznik nr 2)

8. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

9. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.

11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu „IV Przedszkolnego i Szkolnego konkursu plastycznego „Brzechwolandia””
Załącznik nr 1 do Regulaminu „IV Przedszkolnego i Szkolnego konkursu plastycznego „Brzechwolandia””
Załącznik nr 2 do Regulaminu „IV Przedszkolnego i Szkolnego konkursu plastycznego „Brzechwolandia””
Załącznik nr 2 do Regulaminu „IV Przedszkolnego i Szkolnego konkursu plastycznego „Brzechwolandia””
 Druk