Nowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2014/2015
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r,, poz. 7 z dnia 6 grudnia 2013 r.).

Rekrutacja dzieci nowo przyjmowanych:

1. Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat (grupa żłobkowa) i 3-6 lat

2. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

♦ wydawanie kart zgłoszeń dziecka od 02-01-2014 r.

♦ zwrot kart do 31-03-2014 r.

Uwaga!
Nabór dzieci już uczęszczających do przedszkola

Dzieci uczęszczające do przedszkola w roku 2013/2014 zamieszkujące na terenie miasta Tomaszów Lubelski nie podlegają zasadom rekrutacji - od 20.01.2014 r. nauczycielki w grupach wydają deklaracje i „Karty zgłoszeń” aktualizacyjne, które należy zwrócić do dyrektora przedszkola w terminie do 28.01.2014 r. Dzieci te będą przyjęte do przedszkola po dopełnieniu przez rodziców w wyznaczonym terminie w/w formalności.

Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

1. Od 20.01 - 28.01. 2014 r. rodzice uczęszczających do przedszkola dzieci potwierdzają kontynuację dalszej edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2014/2015 wg „Deklaracji” i „Karty przyjęć”.

2. Do 31 marca 2014 r. odbędzie się nabór dzieci chcących uczęszczać po raz pierwszy do przedszkola w oparciu o „Karty przyjęć”.

3. 25 kwietnia 2014 r. godz. 15.00 ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci przyjętych wywieszone będą w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

4. Od 1 - 30 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00 podpisywanie umów rodziców z dyrektorem przedszkola. Niepodpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

Zapraszamy do przedszkola.

UWAGA RODZICE DZIECI 6 - LETNICH (ROK URODZENIA 2008)

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty od września 2014 roku wszystkie dzieci urodzone 1.01.2008 do 30.06.2008 r. będą zobligowane do rozpoczęcia nauki w klasie I. Dzieci, które urodziły 1.07-31.12.2008 r. mogą pójść do szkoły lub zostać w przedszkolu zgodnie z decyzją rodziców.

UWAGA RODZICE DZIECI 5- LETNICH
(ROK URODZENIA 2009)

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009 r.