Przedszkole Samorządowe Nr 5
Dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 5
Przedszkole Samorządowe nr 5
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Moniuszki 51
fax/tel. 0 84 665 00 86
Dyrektor - Maria Majak-Rebizant

www.strona.ps5tom.nazwa.pl
e-mail: majak-rebizant@o2.pl

Prezentacja przedszkola

Przedszkole Samorządowe nr 5 pracuje w godzinach 6.30 - 16.00 od poniedziałku do piątku.
Placówka dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku 3-6 lat w oddziałach wiekowych lub rozwojowych tzw. model rodzinny.
W przedszkolu jest pięć sal zajęć dziennego pobytu, jedna duża sala gimnastyczna spełniająca jednocześnie wymogi sali teatralnej, szatnia dla dzieci, cztery łazienki, mała salka do zajęć dodatkowych (angielski, religia - dwa razy w tygodniu).


Grupa I (3 latki) Skrzaty

Dzieci bardzo lubią zabawy ruchowe przy muzyce z przyborami „miotełki”. Ćwiczenia te miały na celu rozwijanie płynności i estetyki ruchów poprzez dopasowanie ruchów do słyszanej muzyki. Naśladowały głosem i ruchem zjawiska atmosferyczne do aktualnej pory roku - przedwiośnie.
Zabawy dowolne wg. zainteresowań i upodobań dzieci w małych zespołach w kącikach zainteresowań. Budowanie z klocków różnego typu na dywanie zabawy w sklep, kąciku krawieckim, kąciku lalek.


Grupa II (4 latki) „Żabki”

T. Zabawy z deszczem - rozmowa nt. zjawisk atmosferycznych.
Kolorowe parasolki - ozdabianie parasolek kredką woskową, malowanie farbą akwarelą, ozdabianie kroplami deszczu z kolorowego papieru (kolaż)
Zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Chmura i krople deszczu”.
Zabawa dydaktyczna z kostką do gry- liczenie i wskazywanie cyfr.
Wskazywanie wizytówek z własnym imieniem (metoda I. Majchrzak).


Grupa III (5- latki) „Smerfy”

Dzieci z grupy 5-latków zaprezentowały swoje umiejętności na zajęciach z j. angielskiego. Zaśpiewały piosenki pt. Head shoulders, knees and toes, oraz Wind the bobbin up, Twinkle, twinkle. Pokazały jak świetnie radzą sobie w zabawach z tzw. Flashcards.
Mogliśmy również zobaczyć jak świetnie radzą sobie z układaniem swoich imion z literek wg. metody nauki czytania Ireny Majchrzak.
Jedną z ciekawszych form zajęć są doświadczenia i eksperymenty badawcze. Przez tego typu zajęcia dzieci samodzielnie doświadczają wielozmysłowo otaczający świat. Mogą: dotknąć, powąchać, posmakować, zaobserwować i samodzielnie wyciągnąć wnioski.


Grupa IV – „Złote rybki”

1. Zabawa matematyczna „Winda w zaczarowanym domu”.
2. Zabawa przy piosence pt. „Cyferki”.
3. Rozmowa przy tablicy. Dzieci odgadywały zagadki dotyczące ptaków, odczytywały ich nazwy, dzieliły je na sylaby i głoski.


Grupa V – „Muchomorki”

1. Podział zbioru kropelek wody na podzbiory -krople duże i małe, przeliczanie, dobieranie cyfry do ilości kropelek.
2. Zabawa ruchowa przy piosence „Marzec czarodziej”
3. Rozmowa na temat właściwości wody.
4. Komu potrzebna jest woda? Znaczenie wody dla ludzi, roślin i zwierząt.


     Przedszkole Samorządowe nr 5 pracuje w godzinach 6.30 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Dbając o zdrowie dziecka codziennie przygotowywane są świeże posiłki. Owoce, warzywa, przetwory mleczne stanowią podstawę żywienia.
     Placówka dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku 3-6 lat w oddziałach wiekowych lub rozwojowych tzw. model rodzinny.
W przedszkolu jest pięć sal zajęć dziennego pobytu, jedna duża sala gimnastyczna spełniająca jednocześnie wymogi sali teatralnej, szatnia dla dzieci, cztery łazienki, mała salka do zajęć dodatkowych (angielski, religia - dwa razy w tygodniu).
Do dyspozycji dzieci mamy olbrzymi teren zielony zagospodarowany częściowo do zajęć rekreacyjno-ruchowych wyposażony w dwie zjeżdżalnie, karuzelę, huśtawki, bujaki, piaskownice, drabinki, stoliki, inny sprzęt terenowy.
W grupach 5-6 latków organizowane są zajęcia profilaktyczne - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna.

Zajęcia rytmiczne dla wszystkich dzieci za zgodą rodziców i dodatkową odpłatnością prowadzą wykwalifikowani nauczyciele.
Odpoczynek dzieci organizowany jest tylko w najmłodszej grupie.

Zajęcia i zabawy oraz inne formy spędzania czasu w grupach rówieśników prowadzone są w oparciu o własny autorski program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, - innowacyjną metodą czytania i pisania przygotowujemy przedszkolaka do roli ucznia w szkole.
Stosowane w codziennej pracy metody twórcze wpływają na wszechstronny rozwój dziecka uwzględniając indywidualne predyspozycje dziecka.
Zabawy i zajęcia zawarte w systemie „edukacja przez ruch” biorą swój początek z dziecięcych oczekiwań.
Duży nacisk kładziemy na uczestnictwo dzieci w codziennym pobycie na powietrzu, grach i ćwiczeniach ruchowych, szacunku do drugiej osoby, szacunku do przyrody i zwierząt.
     Pragniemy aby nasze przedszkole było miejscem radości i bezpieczną przystanią.
Naszym marzeniem jest ukształtowanie człowieka rozumiejącego i stosującego w życiu takie cechy jak: dobro, tolerancja, życzliwość, uczciwość i niesienie pomocy potrzebującym.

Jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie dziecka przyjaźnie ukierunkowanego na innych oraz rozumiejącego własne potrzeby.
Myślimy, że nasza praca przyniesie zamierzone efekty naprawiając wzajemne kontakty interpersonalne.

Chciałybyśmy aby dzieci z życzliwością wspominały pobyt w naszej placówce, a wykształcone pozytywne nawyki stosowały w dalszym życiu.

Dyrektor i pracownicy Przedszkola Nr 5


STATUT
PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO NR 5
W TOMASZOWIE
LUBELSKIM
PODSTAWY PRAWNE

1. (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

2. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej.

3. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458).

4. Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 28 maja 2010 r.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

6. Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

7. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólno dostępnych lub integracyjnych.

I. Nazwa i typ przedszkola.
§ 1.1

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały

1) Siedzibą Przedszkola jest budynek wolnostojący, jednopiętrowy, typowy przy ulicy Moniuszki 51.

2) Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu i na pieczęciach:

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Moniuszki 51
tel. (fax) (0-84) 665-00-86
REGON 060725156 NIP 921-20-20-213

§ 1.2

1. Nazwa organu prowadzącego: Gmina Miejska Tomaszów Lubelski

2. Przyjmowanie, udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17. Listopada 2010 r. Podstawa Prawna: Dz. U. Nr 228, poz. 1487, Dz. U. Nr 228, poz. 1490

II. Cele i zadania przedszkola
§ 2.1

Cele Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim wynikające z prawa:

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3) Kształtowanie o dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

§ 2.2

Zadania przedszkola:

1) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec siebie, własnego zdrowia i bezpieczeństwa, rozwijanie sprawności ruchowej, wykorzystanie własnej inicjatywy dziecka, wspomaganie indywidualnego rozwoju;

2) kontynuacja prawidłowego wychowania domowego

3) budzenie wrażliwości emocjonalnej, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodzina,

4) prowadzenie działań diagnostycznych wspierających rozwój dziecka,

5) integrowanie dzieci zdrowych z rówieśnikami niepełnosprawnymi;

6) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, umiejętności czytania, kreślenia symboli graficznych.

7) organizowanie nauczania indywidualnego w miarę potrzeb;

8) kierowanie dzieci do poradni psychologiczno - pedagogicznej w celu stwierdzenia dojrzałości szkolnej dziecka;

9) organizowanie spotkań w poradni psychologiczno - pedagogicznej z rodzicami na terenie placówki; formy udzielania pomocy: konsultacje, zebrania i warsztaty z pracownikami poradni;

10) udzielanie porad Rodzice - Rodzicom (wymiana doświadczeń rodziców - specjalistów);

11) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 2.3

Sposób realizacji zadań przedszkola:

1) wspomaganie indywidualnego rozwój dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole;

2) wspomaganie rodzinę w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole;

3) umożliwianie dzieciom niepełnosprawnym uczęszczanie do placówki;

4) dzieci w oddziale w jednym wieku i z możliwością łączenia w różnym wieku za zgodą rodzica i rady pedagogicznej;

5) podstawą pracy będą elementy różnych koncepcji pedagogicznych;

§2.4

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

1) za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiada nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału;

2) dzieci nie mogą być ani przez chwilę bez opieki;

3) w szczególnych przypadkach na krótko opiekę nad dziećmi może przejąć pomoc nauczycielki lub woźna oddziałowa;

4) ustalenia wyjść poza przedszkole ( plac zabaw, spacery, wycieczki) zgodnie z regulaminem wycieczek przedszkola. Regulamin wycieczek określa szczegółowo wyjścia poza przedszkole.

§ 2.5.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) dzieci odbierane są przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców;

2) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

§ 2.6.

Organizacja zajęć dodatkowych:

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

1) prowadzone są za zgodą rodziców;

2) nauka religii, nauka języków obcych, rytmika, gimnastyka korekcyjna i inne wymagające przygotowania specjalistycznego prowadzone są przez specjalistów;

3) niektóre zajęcia np.: plastyczne, taneczne, teatralne itp.; wymagające udziału specjalisty wzbogacają codzienne działania nauczycieli z dziećmi;

4) czas pracy w oddziale pięciogodzinnym wydłużony jest o czas trwania zajęć dodatkowych;

5) czas trwania zajęć dodatkowych z dziećmi wynosi w wieku 3 - 4 lat około 15 min., a w wieku 5 - 6 lat 30 minut;

6) zajęcia dodatkowe prowadzone są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem oczekiwań rodziców.

III. Organy przedszkola

§ 3.1.

Organami przedszkola są:

a) dyrektor przedszkola;

b) rada pedagogiczna

c) rada rodziców

§ 3.2.

Do kompetencji stanowiących dyrektora przedszkola:

a) Dyrektor przedszkola:

1) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - opiekuńczo - edukacyjną oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, dokonuje oceny pracy nauczycieli;

3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) dyrektor w terminie do 30 kwietnia tworzy "zespoły" do planowania i koordynowania pracy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom i ustala formy, sposoby, okresy udzielania pomocy i wymiar godzin poszczególnych form od roku szkolnego 2011/2012

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zakładu budżetowego Przedszkola Samorządowego nr 5 oraz ponosi odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie;

7) jest kierownikiem dla pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych;

8) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji;

9) przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i inne informacje o działalności przedszkola;

10) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

11) wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 3.3.

b) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, którą stanowią wszyscy zatrudnieni nauczyciele w przedszkolu. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola. W zebraniach rady mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) osoby zaproszone. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być: dyrektor, organ prowadzący, rada pedagogiczna.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) planowanie, organizowanie pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej, jej analizowanie, ocenianie i wnioskowanie;

2) podejmowanie uchwał i wniosków dotyczących działalności placówki;

3) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego;

4) opracowanie i analizowanie planu rozwoju przedszkola, wyników planu nadzoru pedagogicznego;

5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i upowszechnianie wiedzy o rozwoju dziecka;

6) nauczyciele pracujący w "zespołach" do 30 września opracowują plany działań wspierających w roku szkolnym 2011/2012

7) upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego innowacji i eksperymentów;

8) opiniowanie programów własnych, wychowawczego, innych dopuszczonych do użytku szkolnego;

9) dbanie o jakość placówki poprzez: tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola, współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz ewaluacji wewnętrznej przedszkola;

§ 3.4.

c) Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz placówki.

Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów w skład, której wchodzą po jednym, lub dwóch przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców wychowanków Przedszkola Samorządowego Nr 5.

Rada rodziców w szczególności:

1. Uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy rady i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 5.

2. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy przedszkola, który obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, realizowanym przez nauczycieli oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska.

3. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki i projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

4. Uczestniczy w życiu przedszkola i przyczynia się tym samym do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

5. Występuje do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

6. Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 3.5.
Zasady współdziałania organów przedszkola:

1) pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną:

a) dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną we wszystkich sprawach stanowiących o działalności placówki;

b) inicjuje zebrania rady pedagogicznej;

c) uwzględnia opinie członków rady na temat organizacji i zarządzania placówką;

d) inspiruje nauczycieli do podnoszenia jakości pracy placówki;

e) nauczyciele właściwie organizują proces wychowawczy spójny z planem rozwoju i wizją przedszkola, koncepcja pracy placówki;

f) opracowują i decydują w sprawach zestawu programów przyjętego przez placówkę do realizacji;

g) współpracują w celu diagnozowania potrzeb dziecka.

h) dyrektor tworzy zespół dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2) pomiędzy dyrektorem a radą rodziców:

a) dyrektor przekazuje informacje zgłaszane przez rodziców i uwzględnia w pracy przedszkola, analizuje opinię rodziców na temat funkcjonowania placówki.

b) pomaga w gromadzeniu dobrowolnych składek rodziców.

c) planuje współpracę z rodzicami.

d) organizuje dni otwarte w czerwcu i we wrześniu.

e) inicjuje zebrania z rodzicami - ogólne i grupowe, zgodnie z potrzebami.

f) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od września nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu naprawczego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców:

a) nauczyciele zapewniają bieżącą informację o dziecku i działaniach placówki w ramach swoich kompetencji;

b) nauczyciele wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

c) utrzymują stały kontakt z rodzicami;

d) współdziałają ze sobą w sprawach opieki i wychowania oraz edukacji;

e) nauczyciele umożliwiają rodzicom aktywny udział w procesie wychowawczym oddziału;

f) integrują działania opiekuńczo-wychowawcze,

g) program naprawczy ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jeżeli rada rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną.

§ 3.6.

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy poszczególnymi organami:

1. wszystkie kwestie sporne między niżej wymienionymi organami rozwiązywane będą w głosowaniu jawnym większością głosów:

• pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną:

• dyrektorem a radą rodziców;

• radą pedagogiczną a radą rodziców.

IV. Organizacja przedszkola

§ 4.

Ustala się organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów ramowego statutu przedszkola publicznego oraz jego wizji, koncepcji.
Przedszkole jest publiczne, wielooddziałowe. Funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
Przerwy w pracy placówki wykorzystywane są na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, modernizacyjnych, porządkowo - gospodarczych.

§ 4.1.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

Rada pedagogiczna może rozszerzyć zasady zgrupowania dzieci w zależności od oczekiwań rodziców.

§ 4.2.

Według orzeczenia organizacyjnego w przedszkolu jest 125 miejsc. W przypadku dwuzmianowej pracy oddziałów pięciogodzinnych liczba dzieci w placówce może zwiększyć się o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola na drugą zmianę.

§ 4.3.

Praca na dwie zmiany prowadzona jest za zgodą rodziców.

§ 4.4.

Stopień organizacji przedszkola uzależniony jest od liczby zgłoszonych dzieci.

§ 4.5.

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 4.6.

Liczba dzieci w oddziale z dziećmi niepełnosprawnymi winna wynosić od 20 do 25, w tym jedno niepełnosprawne. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenia lekarza. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecka kończy 10 lat. (traci moc 31.08.2012 r.)

§ 4.7.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 4.5.

§ 4.8.

Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte może zezwolić w drodze decyzji na wypełnienie przez dziecko obowiązku poza placówką.

§ 4.9.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola.

§ 5.

Dyrektor przedszkola oraz nauczyciele są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły o spełnieniu przez dziecko obowiązku.

§ 5.1.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów zatwierdzonych do realizacji w placówce przez dyrektora w terminie do 15 czerwca i obowiązuje od nowego roku szkolnego.

§ 5.2.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.

§ 5.3.

Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, których organizację i czas trwania określa § 2 ust. 6.

§ 6.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

§ 6.1.

Czas pracy poszczególnych oddziałów uzależniony jest każdego roku od potrzeb rodziców i możliwości organu prowadzącego.

§ 6.2.

Ogólna liczba zajęć dodatkowych uzależniona jest od potrzeb rodziców oraz zasad określonych w § 2 ust. 6 pkt. 6 niniejszego statutu. W czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

§ 6.3.

Liczba pracowników administracji i obsługi oraz pracowników zajmujących kierownicze stanowiska ustala organ prowadzący uwzględniając przepisy § 12 ramowego statutu przedszkola publicznego.
Pracownicy administracji i obsługi w zakresie wykonywanych obowiązków odpowiedzialni są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole Samorządowe Nr 5.

§ 6.4.

Ogólna liczba godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący ustalana jest według odrębnych przepisów.

§ 7.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia: 6.30-7.00- działania opiekuńcze dostosowane do możliwości dzieci zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas pobytu w przedszkolu; 7.00-8.40-zabawy swobodne podejmowane przez dzieci samorzutnie, kierowane przez nauczyciela; 8.40-9.00- zabawy ruchowe ożywiające, krótkie ćwiczenia ruchowe poranne, czynności samoobsługowe, higieniczno-porządkowe; 9.00-9.30 - I posiłek, śniadanie; 9.30-11.00-zajęcia edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze objęte podstawą programową rozszerzane wybranym programem wychowania przedszkolnego; 11.00-12.00- spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na powietrzu; 12.05-12.30 - II posiłek obiad; 12.30-13.00 - czynności higieniczno-estetyczne, zabawy relaksacyjne; 13.00-14.30- gry i zabawy manipulacyjne, zabawy stolikowe, komputerowe według zainteresowań dzieci, realizacja programów i projektów, przygotowywanie do uroczystości, imprez, zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, lepienie z gliny, karate),indywidualne zajęcia korekcyjne - kompensacyjne, wspieranie rozwoju zdolności dz.; 14.30-14.50- III posiłek podwieczorek, czynności samoobsługowe i organizacyjne; 14.50-16.00 zabawy organizowane przez N., ruch i zabawy na powietrzu; 16.00-16.30 - zabawy swobodne, wspomagające rozwój.
Grupa 3-latki: od 12.30- 13.00 czynności samoobsługowe, 13.00-14.15 odpoczynek po obiedzie; 14.15-14.30 czynności samoobsługowe i przygotowujące do podwieczorku, 14.30-15.00 III posiłek podwieczorek; 15.00-16.00 zajęcia dodatkowe, przygotowanie do uroczystości, realizacja innych form pracy z dzieckiem; 16.00-16.30- zabawy swobodne i wspomagające rozwój dziecka

Ramowy plan dnia dla dziecka na 5 godzin 7.00-8.30 zabawy swobodne, kierowane; 8.30-8.45- wspomaganie rozwoju intelektualnego dz. 8.45-9.00-czynności samoobsługowe, ćwiczenia ruchowe poranne, ożywiające; 9.00-9.30 - śniadanie, czynności kulturalne; 9.30-11.00- zajęcia obowiązkowe, realizacja wybranego programu wychowania przedszkolnego; 11.00-12.00-zajęcia wspierające, indywidualne, spacery, wycieczki;

Godziny pracy poszczególnych oddziałów, posiłków, harmonogram zajęć dodatkowych ustalany jest w projekcie organizacji placówki, zajęcia dodatkowe organizowane są według oczekiwań rodziców i zgodnie z § 2.6. statutu.

§ 7.1.

1) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela);

b) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu (zajęcia sportowe, gry, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze);

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

d) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (czynności organizacyjne, samoobsługowe).

§ 8.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
Terminy przerw każdego roku ustala organ prowadzący.
W okresie ferii świątecznych, zimowych, wiosennych przedszkole pracuje z ograniczoną liczbą oddziałów odpowiednio do zmniejszonej liczby dzieci.

§ 8.1.

Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i wynosi łącznie dziesięć godziny w oddziale dyżurnym.
Od 6.30 do godz. 16.30, od poniedziałku do piątku.

§ 8.2.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:

1) wysokość opłaty ustalana jest przez radnych lokalnego samorządu i wprowadzana w życie uchwałą miasta.

2) dziecko może być zwolnione z opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawą programową w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanego chorobą. Zwolnienia z opłaty z zajęć wykraczających poza podstawą programową wychowania przedszkolnego może dokonać dyrektor przedszkola na pisemną prośbę rodzica (opiekuna) z uzasadnieniem.

3) rodzice wnoszą miesięcznie opłaty na konto bankowe przedszkola na podstawie książeczek wpłat.

§ 8.3.

Wysokość i zasady opłat za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i po konsultacjach z rodzicami, intendentem i radą pedagogiczną.

1) opłata za żywienie dziecka deklarowana jest w Umowie zawartej przez rodziców z dyrektorem przedszkola.

2) opłata za zakup surowców do przygotowywania posiłków podlega zwrotowi w następnym miesiącu zgodnie z Umową zawartą przez rodziców z dyrektorem przedszkola.

§ 8.4.

Zasady odpłatności z wyżywienia przez pracowników:
Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej dziennej stawki żywieniowej na podstawie zarządzenia dyrektora placówki.

V. Nauczyciele przedszkola

§ 1.

Dyrektor przedszkola powierza oddziały opiece nauczycielom zgodnie z projektem organizacji pracy placówki uwzględniając propozycje rodziców - grupy rozwojowe.

§ 2.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały ten okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 3.

Przy realizacji zadań związanych ze współdziałaniem z rodzicami nauczyciele zobowiązani są do:

1) właściwego zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z podstawą programową,

2) prowadzenia obserwacji pedagogicznych; dokumentowanie tych obserwacji,

3) analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

4) zapewnienia opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

5) prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

6) spójne oddziaływania wychowawcze; informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola,

7) uwzględnienia w pracy wychowawczo-edukacyjno- opiekuńczej dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym,

8) zaznajomienia nauczycieli z Podstawą programową na I etapie kształcenia;

9) zapoznawania rodziców z zadaniami wynikającymi z programu realizowanego w danym oddziale;

10) udzielania rodzicom systematycznej informacji dotyczącej postępów i zachowania dz.

11) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

b) organizowania porad i konsultacji ze specjalistami na terenie przedszkola;

12) włączania rodziców do współpracy w realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczych.

13) nauczyciele powinni podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.

§ 4

Do realizacji powyższych zadań nauczyciele wykorzystują następujące formy współpracy z rodzicami:

1) zebrania grupowe w zależności od potrzeb;

2) zajęcia otwarte z biernym lub czynnym udziałem rodziców;

3) uroczystości;

4) wycieczki;

5) inne wynikające z koncepcji przedszkola, planu pracy oddziału.

§ 5

Przy realizacji zadań związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-opiekuńczej i edukacyjnej oraz odpowiedzialności za jej jakość nauczyciele zobowiązani są do:

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego i złożenia wniosku do dyrektora przedszkola o dopuszczenie,

2) dbania o bezpieczeństwo dzieci, nie opuszczania stanowiska pracy przed przyjściem zmiennika:

a) przypominania zasad postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpoż.

b) przestrzeganie przepisów wewnętrznych,

c) przestrzeganie praw dziecka zgodnych z Konwencją Praw Dziecka;

d) planowania pracy systematycznie: tygodniowo/ miesięcznie;

3) uwzględnienia zadań zawartych w programie rozwoju przedszkola i zgodnych z wizją placówki i koncepcja przedszkola podczas planowania pracy;

4) realizowania zaplanowanej tematyki i stosowania różnorodnych form pracy oraz wykorzystywania metod pracy zgodne z § 2.3, pkt.5;

5) przestrzegania zapisów zawartych w § 7. niniejszego statutu przy prowadzeniu zajęć z dziećmi;

6) udokumentowania realizacji planowanych zadań w dzienniku zajęć;

§ 6

Przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem i dokumentowaniem obserwacji pedagogicznych nauczyciele zobowiązani są do:

1) prowadzenie obserwacji dzieci wg propozycji narzędzi badawczych wybranych przez nauczycieli, obserwacja dokonana zostanie dwa razy w roku: w grupie dzieci 5 i 6 letnich wstępna i końcowa, w grupie dzieci młodszych na półrocze i na koniec roku;

2) utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami, udzielania rzetelnych informacji na temat rozwoju i zachowania dziecka w placówce, współdziałania w tym zakresie.

3) przekazywanie informacji rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

§ 7

Nauczyciele współpracując ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, inną zobowiązani są do:

1) uczestnictwa w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez specjalistów;

2) utrzymywania kontaktu ze specjalistami w miarę możliwości w sprawach dotyczących swoich wychowanków;

3) bezwzględnego przestrzegania zaleceń wydanych przez specjalistów dotyczących postępowania z wychowankami;

4) organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców.

VI. Wychowankowie przedszkola
(w tym zasady rekrutacji do przedszkola)

§ 11.1.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadkach szczególnie uzasadnionych przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

§ 11.2.

W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, dziecko może uczęszczać do końca roku szkolnego w tym samym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 rok życia.
Od 1.09.2012 odroczenie tych dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 11.3.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

§ 11.4.

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzający rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

§ 11.5.

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

1) podstawą zgłoszenia dziecka jest karta zgłoszenia dziecka;

2) w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych jest mniejsza od ilości miejsc w przedszkolu dyrektor odstępuje od powoływania komisji kwalifikacyjnej;

3) w przypadku, gdy liczba dzieci jest większa, dyrektor powołuje komisję w składzie:
dyrektor placówki, przedstawiciel rady rodziców i rady pedagogicznej;

4) rekrutację dzieci prowadzi się wg terminów:
luty, marzec - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń,
kwiecień, maj - dokonywanie kwalifikacji, przyjęcie dzieci,
czerwiec - informacja dla rodziców
.

§ 11.6.

Przedszkole zapewnia wychowankom prawa dziecka wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

Dziecko uczęszczające do przedszkola ma następujące prawa:

1) dziecko ma prawo do godności i nietykalności osobistej

2) dziecko ma prawo do akceptacji jego osoby

3) dziecko ma prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej

4) dziecko ma prawo do dostępu i uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym

5) dziecko ma prawo do ochrony zdrowia

6) dziecko ma prawo do poszanowania własności dziecka

7) dziecko ma prawo do znajomości swoich praw

8) dziecko ma prawo do poznawania i korzystania z informacji.

§ 11.5.

Dziecko uczęszczające do przedszkola zobowiązane jest przestrzegać następujące normy postępowania:

1) dbać o swoje zdrowie i innych;

2) szanować siebie i innych;

3) mieć prawo do intymności i własności osobistej;

4) przestrzegać reguł i zasad zgodnej zabawy i nauki.

§ 11.6.

Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić z listy wychowanków w przypadku:

1) dziecko jest nieobecne przez miesiąc czasu i rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności;

2) rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole.

§ 11.7.

Rodzice mają prawo wnosić do dyrektora skargi i zażalenia dotyczące nieprzestrzegania praw dziecka. Określa się następujący tryb wnoszenia skarg i zażaleń:

1) zainteresowany zgłasza skargę lub wniosek na piśmie do dyrektora placówki;

2) dyrektor odpowiada na piśmie w ciągu 14 dni;

3) w przypadku odpowiedzi nie zadawalającej petenta skarga lub wniosek rozpatrywana jest ponownie na spotkaniu przedstawicieli organów przedszkola;

4) dyrektor udziela ponownie odpowiedzi na piśmie w przeciągu 7 dni.

VII. Postanowienia końcowe

§ 12.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 5 zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 12.1.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 12.2.

Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 13.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia: 30.08.2011 r.

§ 13.1

Unieważnia się statut uchwalony w dniu: 28.02.2011 r.

Podpisy członków rady pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 5 w Tomaszowie Lubelskim:

1. Elżbieta Byra

2. Monika Dej

3. Edyta Działa

4. Elżbieta Kawszyniec

5. Anna Kłoda

6. Maria Majak Rebizant

7. Grażyna Patro

8. Anna Swacha

9. Jolanta Samulak

10. Beata Świderek


Tekst i foto - materiały własne Przedszkola Samorządowego Nr 5
Zdjęcia z placówki

Sprawozdania z odbytych zajęć i wycieczek
7, 22-11-2007 r. – „Góra Grosza” - Jolanta Samulak, Anna Kłoda
25 lat minęło... - Jolanta Samulak
Wycieczka na Granicę Jolanta Samulak
Poznajemy uroki Roztocza Maria Majak-Rebizant i J. Samulak
Widowisko ekologiczne „Ratujmy Wielką Puszczę” Maria Majak-Rebizant
„Zawód mojego rodzica” piekarz, inspektor BHP Elżbieta Byra, Maria Majak Rebizant
Godzina „U” - 2 w grupie 4-latków. Świętujemy narodziny drugiego miotu króliczków w naszym kąciku hodowlanym. mgr Elżbieta Kawszyniec nauczycielka Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Tomaszowie Lub.
Wielka piesza wyprawa do lasu w poszukiwaniu Jesieni. Opracowała: Teresa Warmińska, foto: Bogusław Kuceł
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w procesie podnoszenia sprawności motorycznej dziecka przedszkolnego Opracowała nauczycielka z Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim mgr Edyta Działa

<-- Powrót