Tomaszowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Tomaszowskie Forum Gospodarcze


     Tomaszowskie Forum Gospodarcze (TFG) jest Stowarzyszeniem zrzeszającym firmy z Powiatu Toamszowskiego, które powstało w celu integrowania, wzajemnej pomocy i współpracy sektora biznesu.

     Statutowe cele Stowarzyszenia to:
 1. Reprezentowanie stowarzyszonych firm i przedsiębiorstw wobec administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji związkowych.
 2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw służących rozwojowi firm i przedsiębiorstw, a szczególnie tworzeniu nowych miejsc pracy.
 3. Tworzenie pozytywnych wzorców postaw pracodawców.
 4. Propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw służących ich rozwojowi. Poszukiwanie wszelkich nowych form służących temu celowi.
 5. Podejmowanie działań promujących ofertę produkcyjną, usługową i handlową stowarzyszonych firm i przedsiębiorstw.
 6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracodawców w zakresie prowadzenia działalności promocyjnej i marketingu oraz rozwoju rynku pracy.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej, związanej z działalnością Stowarzyszenia i jego członków.
 8. Współdziałanie z samorządami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków na realizację programów.
 9. Aktywne uczestnictwo w opracowaniu i realizacji projektów współfinansowanych przez fundusze pomocowe.
 10. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przygotowania zawodowego kadr.
 11. Proponowanie kierunków kształcenia kierunków zawodowego z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku gospodarczego. Stwarzanie zachęt oraz warunków do podejmowania tych kierunków kształcenia.
Prezesem Zarządu jest Pan Jacek Sikora.

Osoba do kontaktu: Wojciech Trąd tel. kom. 0602 524 684

Nasz adres:
Siedziba stowarzyszenia mieści się w budynku Lubelskiej Fundacji Rozwoju
ul. Wyspiańskiego 1, 22-600 Tomaszów Lub.