Informacja
XXVII SESJA RADY MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI

W dniu 26 października 2012 roku odbyła się XXVII sesja VI kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski. Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Miasta, po stwierdzeniu quorum przyjęto porządek obrad i zatwierdzono protokół z obrad XXVI sesji.

Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie pomiędzy sesjami. Uwzględnił w nim m.in.: na jakim etapie jest termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, zmiany w programie dróg krajowych, które zamierza wprowadzić Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Burmistrz ustosunkował się również do uzasadnienia wyroku dotyczącego decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do rozpoczęcia budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rogóźnie.

Rada Miasta przyjęła informację Burmistrza Wojciecha Żukowskiego z realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2011/2012 i sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok oraz potrzeb na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Została podjęta uchwała w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze. Ustalono m.in. granice okręgów wyborczych, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym kręgu.

Radni zatwierdzili zmiany do budżetu miasta na 2012 rok oraz przyjęli zmiany do uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Rada Miasta na 2013 rok uchwaliła wysokości stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, rolnego i leśnego. Określiła również wysokość dziennych stawek opłaty miejscowej. Został zmieniony wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Zostały wprowadzone zmiany co do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i niektórych nauczycieli a także określono przypadki, w których nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tomaszów Lubelski.

Radni uchwalili Aktualny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, jak również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. W związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2013 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, tzw. ustawy "śmieciowej" gmina jest zobowiązana do podjęcia stosownych uchwał. W związku z tym, Radni uchwalili: podział Miasta na cztery sektory odbierania odpadów komunalnych oraz utworzenie Miejskiego Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów; termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi; szczegółowy sposób i zakres świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Została również przyjęta metoda naliczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszów Lubelski. Zatwierdzono opracowany wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radna podjęła uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przyjęto również cztery uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz uchwałę dotyczącą udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim.

Podjęte uchwały przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w zakładce "Uchwały Rady Miasta".<-- POWRÓT