Informacja
XXVI SESJA RADY MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI

W dniu 28 września 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXVI sesja VI kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

W pierwszej części obrad przyjęto porządek sesji oraz protokół z obrad XXV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w którym zawarł m.in. informacje o zmianie zasad dofinansowania inwestycji jaką jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Z dotychczasowej 30 % dotacji po zmianie otrzymamy zwrot w wysokości 50 %. Poinformował również o stanie prawnym budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rogóźnie. Dalsze decyzje w sprawie tej inwestycji zostaną podjęte po otrzymaniu z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uzasadnienia wyroku. Ponadto wspomniał o inwestycjach prowadzonych przez Miejski Zarząd Dróg, które są realizowane terminowo oraz o planie zmiany organizacji ruchu w centrum miasta.

Radni zaopiniowali pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku oraz projekt "Mosty do wiedzy - programy rozwojowe w Tomaszowie Lubelskim", który będzie realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2012/2013. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie jest zaplanowany udział 1041 uczniów.

Zostały ustalone warunki nabywania i wykupu obligacji komunalnych. Obligacje w wysokości 15 milionów złotych pokryją zadłużenie miasta, a planowana ich spłata została określona na okres 10 lat.

Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2012 roku oraz wieloletniej prognozy finansowej. Została przyjęta uchwała zmieniająca nazwę ulicy z Hubalii na Hubala.

Rada Miasta przyjęła również dwie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia na raty ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego zbywalnego w drodze bezprzetargowej.

Podjęte uchwały przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w zakładce "Uchwały Rady Miasta".<-- POWRÓT