Informacja
XXIX SESJA RADY MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI

W dniu 14 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXIX sesja VI kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

W pierwszej części obrad przyjęto porządek sesji oraz protokół z obrad XXVIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Burmistrz Miasta złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat przy zbywaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. Było to spowodowane wnioskiem złożonym przez Komisję Finansów, która wnosi o rozszerzenie zakresu udzielania bonifikat w tym zakresie. Ponowny projekt uchwały z uwzględnionymi zmianami zostanie przedłożony pod obrady Rady Miasta Tomaszów Lubelski na kolejnej sesji.

Na sesji został uchwalony budżet miasta na 2013 roku oraz podjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2027.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia przez miasto Tomaszów Lubelski zadań własnych gminy wiejskiej Tomaszów Lubelski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jak również zaopatrzenia w wodę i hurtowego odprowadzania ścieków do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta.

Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgodny na rozszerzenie terenu cmentarza komunalnego. Na rozszerzenie cmentarza została wykonana wymagana przepisami prawa dokumentacja oraz uzyskano zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

Radni ustalili zasady udzielenia bonifikat dotyczących przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Tomaszów Lubelski.

Podjęte uchwały przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w zakładce „Uchwały Rady Miasta”.<-- POWRÓT