Informacja

Umowa na budowę kanalizacji na ulicy Łaszczowieckiej podpisana

     informujemy, że w dniu 16 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: "Poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych, współfinansowanego ze środków europejskich.

Projekt ma na celu poprawę aktywności terenów stanowiących Podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, pozwoli na stworzenie korzystnych warunków dla zakładania i rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym poprawi aktywność gospodarczą tych terenów.

Przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w ulicach: Zamojskiej; Łaszczowieckiej wraz z przyłączami.

• Projekt zakłada budowę sieci o długości 1582,0 mb, oraz przyłącza o długości 366,0 mb

• Projekt zrealizowany będzie do 30.06.2014 r.

• Wartość projektu: 8 887 014,20 zł.

• Dofinansowanie w kwocie 5 224 972,45 zł (75 % kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych projektu)

Beneficjentem projektu jest Miasto Tomaszów Lubelski. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa - Powiatu Tomaszowskiego i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim.


<-- POWRÓT