PRZETARGI
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Miasta Tomaszów Lubelski
(Sondaż warunków finansowych)

Tomaszów Lubelski dnia 05-10-2012 r.

1. Organizator

Miasto Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (084) 6643740
fax. (084) 6642243

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 pok. 23, nie później niż do dnia 19-10-2012 r. do godz. 1200. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty mogą być dostarczone osobiście, wysłane pocztą na podany powyżej adres. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem maszynowym lub drukowanym. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Organizatora na adres:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski,
oraz opisane na kopercie zewnętrznej treścią:
"OFERTA NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI".
"Nie otwierać przed dniem 19.10.2012 r. godz. 12:00."

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.10.2012 r. godz. 12:30 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Warunki składania ofert

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowe warunki przetargu (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.
Organizator może w przypadku braku wymaganych dokumentów poprosić o ich uzupełnienie.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 15 400 000 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych) Miasto Tomaszów Lubelski rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.
W związku z podjętą Uchwałą Rady Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Miasta zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Tomaszów Lubelski na kwotę 15 400 000 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: finansowanie planowanego deficytu budżetu lub/oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2012 w 14 seriach:
a) seria A12 na kwotę 100 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
b) seria B12 na kwotę 400 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
c) seria C12 na kwotę 400 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
d) seria D12 na kwotę 400 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
e) seria E12 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
f) seria F12 na kwotę 600 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
g) seria G12 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
h) seria H12 na kwotę 600 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
i) seria I12 na kwotę 600 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
j) seria J12 na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
k) seria K12 na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
l) seria L12 na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
m) seria Ł12 na kwotę 800 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
n) seria M12 na kwotę 800 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.
oraz w roku 2013 w 15 seriach:
a) seria A13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
b) seria B13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
c) seria C13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
d) seria D13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
e) seria E13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
f) seria F13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
g) seria G13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
h) seria H13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
i) seria I13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
j) seria J13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
k) seria K13 na kwotę 600 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
l) seria L13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
m) seria Ł13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
n) seria M13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.
o) seria N13 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.

Wykup obligacji nastąpi po upływie:
a) 2 lat od daty emisji obligacji serii A12.
b) 3 lat od daty emisji obligacji serii B12.
c) 4 lat od daty emisji obligacji serii C12.
d) 4 lat od daty emisji obligacji serii D12.
e) 5 lat od daty emisji obligacji serii E12.
f) 5 lat od daty emisji obligacji serii F12.
g) 6 lat od daty emisji obligacji serii G12.
h) 6 lat od daty emisji obligacji serii H12.
i) 7 lat od daty emisji obligacji serii I12.
j) 7 lat od daty emisji obligacji serii J12.
k) 8 lat od daty emisji obligacji serii K12.
l) 8 lat od daty emisji obligacji serii L12.
m) 9 lat od daty emisji obligacji serii Ł12.
n) 9 lat od daty emisji obligacji serii M12.
o) 2 lat od daty emisji obligacji serii A13.
p) 3 lat od daty emisji obligacji serii B13.
q) 3 lat od daty emisji obligacji serii C13.
r) 4 lat od daty emisji obligacji serii D13.
s) 4 lat od daty emisji obligacji serii E13.
t) 5 lat od daty emisji obligacji serii F13.
u) 5 lat od daty emisji obligacji serii G13.
v) 6 lat od daty emisji obligacji serii H13.
w) 6 lat od daty emisji obligacji serii I13.
x) 7 lat od daty emisji obligacji serii J13.
y) 7 lat od daty emisji obligacji serii K13.
z) 8 lat od daty emisji obligacji serii L13.
aa) 8 lat od daty emisji obligacji serii Ł13.
bb) 9 lat od daty emisji obligacji serii M13.
cc) 9 lat od daty emisji obligacji serii N13.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu dołączamy uchwałę Rady Miasta o emisji obligacji oraz WPF. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Miasta, są dostępne na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl. Dokumenty nie zamieszczone na stronie internetowej będą przesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla każdej serii wyemitowanych w poszczególnych latach w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 04-10-2012 oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.

Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.

Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna (sondaż warunków finansowych) złożona przez Bank. Miasto Tomaszów Lubelski informuje, iż złożone przez Banki oferty (sondaż warunków finansowych) oraz zaproponowane w nich warunki mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Miasto Tomaszów Lubelski nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie wstępnej warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do jednego miesiąca od dnia złożenia.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Miasto Tomaszów Lubelski niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Uprawnionym do kontaktów jest Skarbnik Miasta Grzegorz Leńczuk (tel. 84 664 37 40 w. 55).

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY  Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2- OŚWIADCZENIE BANKU  Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE BANKUUchwała Nr XXV/254/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreśenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Uchwała Nr XXV/254/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreśenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski - Załącznik nr 1  Uchwała Nr XXV/256/2012 RM Tomaszów Lubelski - Załącznik nr 1
Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski - Załącznik nr 2  Uchwała Nr XXV/256/2012 RM Tomaszów Lubelski - Załącznik nr 2
Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski - Załącznik nr 3  Uchwała Nr XXV/256/2012 RM Tomaszów Lubelski - Załącznik nr 3
Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski - Załącznik nr 4  Uchwała Nr XXV/256/2012 RM Tomaszów Lubelski - Załącznik nr 4

<-- POWRÓT