Ogłoszenia
WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK

W dniach od 2 października 2012 r. do 9 października 2012 r. trwały ogłoszone przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2013 rok. Konsultacje przeprowadzono w formie zamieszczenia projektu Rocznego Programu Współpracy na stronie internetowej, BIP i na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania opinii i uwag drogą elektroniczną na załączonym formularzu na wskazany adres mailowy. Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy zgłosiło stowarzyszenie "Czajnia". Stowarzyszenie wnioskowało o rozszerzenie dziedzin priorytetowych z zakresu kultury fizycznej i sportu o boks, poprzez dodanie w § 5 ust. 1 lit. b projektu Rocznego Programu Współpracy (organizowanie współzawodnictwa dzieci i młodzieży) oraz w § 5 ust. 1 litera d (szkolenie sportowe) słowa "boks".

Wyznaczona przez Burmistrza Miasta komórka organizacyjna Urzędu Miasta (Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych) działając w oparciu o § 6 uchwały Nr XLVI/509/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 11.10.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji rozpatrzyła opinie i uwagi stowarzyszenia "Czajnia" i przekazała propozycję stanowiska o odrzucenie wniosku stowarzyszenia "Czajnia" i skierowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy pod obrady sesji Rady Miasta w wersji przedłożonej do konsultacji.

Uzasadnienie

1. Projekt Rocznego Programu Współpracy obejmuje zadania publiczne określone w § 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Tak więc spośród 33 sfer zadań publicznych przewiduje do realizacji także zadania w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Uwzględnia więc możliwość ewentualnego wsparcia zadania realizowanego w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia "Czajnia" - organizowanie i prowadzenie działalności sportowej w dyscyplinie boks.

2. O uznaniu dyscypliny sportowej za priorytetową decydują określone przesłanki jak: uzyskiwane sukcesy, popularność dyscypliny sportowej, liczebność zawodników, fakt wpisania się danej dyscypliny na stałe do miejskiego kalendarza imprez sportowych. Powyższe przesłanki uznania dyscypliny uprawianej w mieście za priorytetową nie dotyczą jednak boksu.

Stanowisko Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Przyjmuje się propozycję Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta o odrzucenie wniosku stowarzyszenia "Czajnia" i skierowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy pod obrady sesji Rady Miasta w wersji przedłożonej do konsultacji.

Tomaszów Lubelski 06.11.2012 r.<-- POWRÓT