Ogłoszenia
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, że Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu w konsorcjum z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o.o. w Olsztynie na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dla potrzeb Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych prowadzi prace związane z pozyskiwaniem nazw miejscowości posiadających lokalizację w PRNG oraz weryfikacją i uzupełnieniem nazw obiektów fizjograficznych w związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się mieszkańców miasta mogących udzielić informacji dotyczących nazw dawniej używanych w naszym mieście.
W szczególności chodzi o nazwy obiektów niezamieszkałych takich jak pola, łąki, pagórki, lasy, miejsca których dawniej coś istniało lub się wydarzyło, itp. W rachubę wchodzą nie tylko nazwy obecnie używane, lecz także nazwy znane jedynie najstarszym mieszkańcom i osobom zajmującym się przeszłością danego terenu.
Zebranie nazw przyczyni się do ocalenia przed zaginięciem wielu nazw przekazywanych nie tylko ustnie, a będących często cennym świadectwem miejscowej kultury i historii.
Osoby posiadające wyżej wymienione informacje proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Miasta ul. Lwowska 57 pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730 do 1530, a we wtorki od 800 do 1600.<-- POWRÓT