Ogłoszenia

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie realizuje projekt systemowy: „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.

Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnej sieci współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu poprzez pobudzenie przedsiębiorczości ukierunkowanej na innowacyjność.

PROJEKT ZAINTERESUJE PRZEDSIEBIORCÓW ORAZ ŚRODOWISKO NAUKOWE.

     Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przyjmuje zgłoszenia od przedsiębiorców z określeniem zapotrzebowania na konkretne rozwiązanie innowacyjne, których rozwiązanie zostanie powierzone naukowcom - specjalistom w danej dziedzinie.
Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów a w zamian za współpracę z naukowcem nieodpłatnie otrzyma wykonaną analizę zgłoszonego przez siebie problemu do wykorzystania do własnych celów.
Wybór zagadnienia przedsiębiorcy uzależniony zostanie od stopnia jego innowacyjności i kosztu jaki pociąga za sobą jego rozwiązanie.
Liczba miejsc ograniczona.

Rozwiązanie kwestii, zagadnienia, problemu przedsiębiorcy powierzone zostanie przedstawicielom środowiska naukowego, którzy w oparciu o swoją wiedzę będą mogli wskazać konkretne rozwiązania innowacyjne a przez to stanowić stałe zaplecze rozwiązań innowacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców.

Aby wziąć udział w projekcie należy najpóźniej do 31 marca 2009 r. na adres biura projektu przesłać niezbędne dokumenty (Deklaracja Uczestnictwa Przedsiębiorcy, Karta Zgłoszeniowa Konsultanta).

Szczegółowe informacje na stronie www.rsi.lubelskie.pl, na której zamieszczony jest Regulamin zasad uczestnictwa w projekcie „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” wraz z załącznikami (Deklaracja Uczestnictwa, Karta Zgłoszeniowa)

KONTAKT:
Biuro projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Innowacji. Pok. 15 A,
ul. Graniczna 4,
21-010 Lublin, tel. (0-81) 537-16-35,
wsparciersi@lubelskie.pl<-- POWRÓT