Ogłoszenie
      

Miasto Tomaszów Lubelski realizuje projekt "Dążąc do doskonałości" - cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Jego założeniem i głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-II we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski.

Projekt realizowany jest od września 2011 roku w dwóch szkołach podstawowych w Tomaszowie Lubelskim i obejmuje cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III. Jego adresatami jest 586 uczniów (300 chłopców i 286 dziewczynek). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych biorą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone potrzeby. Obejmuje uczniów mających trudności z zakresu nauki czytania i pisania, edukacji matematyczno - przyrodniczej, uczniów zagrożonych dysleksją, z wadami postawy i innymi problemami, jak np. zaburzenia komunikacji społecznej zaburzenia w zachowaniu. Projekt jest także skierowany do uczniów zdolnych w formie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych.

Projekt całości dofinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu wynosi 275 606,40 zł.


<-- POWRÓT