Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Artykuły


IR.271.15.5.2018 - Wynik przetargu na: Adaptację budynku przy ul. Zamojskiej na potrzeby budownictwa socjalnego – Etap II Dobudowa budynku z 6 lokalami socjalnymi, wewnętrzną instalacją gazową, przyłączem kanalizacji sanitarnej

 

Tomaszów Lubelski, 2018.03.28

 

IR.271.15.5.2018

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: „Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej na potrzeby budownictwa socjalnego – Etap II Dobudowa budynku z 6 lokalami socjalnymi, wewnętrzną instalacją gazową, przyłączem kanalizacji sanitarnej”.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej na potrzeby budownictwa socjalnego – Etap II Dobudowa budynku z 6 lokalami socjalnymi, wewnętrzną instalacją gazową, przyłączem kanalizacji sanitarnej” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 526311-N-2018 z dnia 05.03.2018r., oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

I.

Oferta nr 1
BUDIMAR USŁUGI BUDOWLANO-REMONTOWE
Mariusz Pióro
ul. Wojtkowiaka 12
22-600 Tomaszów Lubelski

Oferta nr 2
ZPHU „ROMA”
Robert Matkowski
ul. Żwirki i Wigury 58
22-600 Tomaszów Lubelski

II.

1. Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano:

OFERTĘ Nr 2, złożoną przez:

ZPHU „ROMA”
Robert Matkowski
ul. Żwirki i Wigury 58
22-600 Tomaszów Lubelski

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru:

  • Cena (C) - 60 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 100,00 pkt.

2. Oceniono także w niniejszym postępowaniu pozostałe oferty złożone przez:

OFERTA NR 1

BUDIMAR USŁUGI BUDOWLANO-REMONTOWE
Mariusz Pióro
ul. Wojtkowiaka 12
22-600 Tomaszów Lubelski

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i otrzymała następującą ilość punktów:

  • Cena (C) - 59,90 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 99,90 pkt

III.

Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę tj.:

ZPHU „ROMA”
Robert Matkowski
ul. Żwirki i Wigury 58
22-600 Tomaszów Lubelski

do siedziby Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 w dniu 06.04.2018 r. celem podpisana umowy.

Wynik przetargu

Wersja do druku Generuj PDF
---