Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


IR.271.30.2017 - Zaproszenie do składania ofert na dostawę tablic informacyjnych zadania pn.: „PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”

 

IR.271.30.2017

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski

 

Zaproszenie do składania ofert
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na dostawę tablic informacyjnych
zadania pn.:

„PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”

 

Współfinansowanie:

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” 

 

Tomaszów Lubelski, maj 2017 r.

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Tomaszów Lubelski reprezentowane przez Burmistrza Miasta,
Adres:  ul. Lwowska 57;  22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-37-40;  fax. (84) 664-22-43
(e-mail): umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.tomaszow-lubelski.pl
NIP: 921-198-17-49

2. OKRESLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp"
 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
 3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opisem określonym w niniejszym zaproszeniu.
 4. „Wykonawcą” w „zaproszeniu do składania ofert” określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Miejsce publikacji ogłoszenia:
  - BIP oraz strona internetowa Zamawiającego,
  - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 6. Zamawiający informuje, że umowa w powyższym postępowaniu zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą po uzyskaniu środków z Unii Europejskiej w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury oraz po wyłonieniu Wykonawcy na roboty budowlane.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic informacyjnych o realizacji zadania: „PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”.
- Tablice w ilości 2 szt. format A3 powinny być wykonane zgodnie z „Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020” stanowiącego załącznik nr 1 do powyższego zaproszenia. Treść jak powinna znajdować się na tablicach informacyjnych została zamieszczona w załączniku nr 2.
- Tablice w ilości 3 szt. powinny być wykonane zgodnie z „Rolnicy ekologiczni” stanowiącego załącznik nr 4 do powyższego zaproszenia. Treść jak powinna znajdować się na tablicach informacyjnych została zamieszczona w załączniku nr 3.
Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia (części).

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin dostawy – I kwartał 2018 r.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj. Urząd Miasta w Tomaszowie  Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23 nie później jak do dnia 06.06.2017 r. do godz. 1000
 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.06.2017 r. godz. 1030 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz BIP informacje dotyczące:
  a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  b) ceny ofert

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ  SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą (dla każdej z części):

Cena (C) - 100%

2. Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena - (C)” tj. 100 punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną obliczone według wzoru:

Cena (C)= CN/COB   x 100

gdzie:
C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę,
CN - najniższa zaoferowana cena,
COB- cena zaoferowana w badanej ofercie.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.

7. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 - Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020
 2. Załącznik nr 2 - Tablica targowiska format A3
 3. Załącznik nr 3 - Tablice ekologiczne
 4. Załącznik nr 4 - Rolnicy ekologiczni
 5. Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Załącznik nr 2 - Tablica targowiska format A3

Załącznik nr 3 - Tablice ekologiczne

Załącznik nr 4 - Rolnicy ekologiczni

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy

Treść zaproszenia do składania ofert


 

 

Tomaszów Lubelski: 2017.06.07

IR.271.30.2017

 

P R O T O K Ó Ł
dotyczący otwarcia ofert

 

I. Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

II. Nazwa zadania:

Dostawa tablic informacyjnych zadania pn.: „PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”

III. Data i godzina otwarcia ofert:

06.06.2017 r., godz. 10:30

III. Oferty złożyli:

Nr oferty Nazwa (firma)  i adres wykonawcy składającego ofertę Cena oferty brutto
1. Pracownia Reklamy Adam Syrtów
ul. Rolnicza 18
22-600 Tomaszów Lubelski
190,00
2. 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś
ul. Wilcza 8/1
56-120 Brzeg Dolny
492,00

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ


 

Tomaszów Lubelski, 2017.07.11

IR. 271.30.1.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, że postępowanie pod nazwą: Dostawa tablic informacyjnych zadania pn.: „PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK” - IR.271.30.2017 o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 tys. Euro, ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.tomaszow-lubelski.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) z dnia 26.05.2017 r. zostaje unieważnione gdyż Zamawiający do dnia dzisiejszego nie uzyskał informacji czy powyższe zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury”

 

W związku z tym powyższe postępowanie zostaje unieważnione.

Treść ogłoszenia

 

Wersja do druku Generuj PDF
---