Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Artykuły


IR.271.11.2017 - Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Północ” w Tomaszowie Lubelskim

 

Ogłoszenie nr 53763 - 2017 z dnia 2017-03-29 r.

 

Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Północ” w Tomaszowie Lubelskim

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


21.  ZAŁĄCZNIKI

Treść ogłoszenia o przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej   samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Branża drogowa

Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Branża elektryczna

Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Branża drogowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Branża elektryczna

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót - Branża drogowa

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót - Branża elektryczna


 

Tomaszów Lubelski: 2017.04.18

IR.271.11.3.2017

 

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI PRZETARGOWEJ

z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

 

I. Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

II. Nazwa zadania:

„Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Północ” w Tomaszowie Lubelskim”

III. Data i godzina otwarcia ofert:

14 kwietnia 2017r. godz. 11:30

IV. Skład komisji przetargowej:

Marcin Zieliński – Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Kiełbasa – Sekretarz
Grażyna Dmitroca – Członek Komisji
Andrzej Sigłowa – Członek komisji

V. Wartość zamówienia:

Została oszacowana na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych w styczniu i marcu 2017 r. przez:
Pracownia Projektów Drogowych PPD, ul. Kościuszki 110, 22-600 Tomaszów Lubelski

oraz
Tom-net Spółka Cywilna, Dariusz Koper, Radosław Koper, ul. Lwowska 33, 22-600 Tomaszów Lubelski
na kwotę:
Część 1:
Przebudowa ulic Długosza i Witosa: 659 625,12 zł/netto – 811 338,90 zł/brutto
Część 2
Przebudowa ulicy Spokojnej: 192 333,13 zł/netto – 236 569,75 zł/brutto

VI. Kwota na sfinansowanie zadania:         

Część 1:
Przebudowa ulic Długosza i Witosa: 750 000,00 zł/brutto
Część 2
Przebudowa ulicy Spokojnej: 180 000,00 zł/brutto

VII. Oferty złożyli:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy składającego ofertę Nr części zamówienia Cena oferty brutto Okres gwarancji
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski
Część 1 792 797,05 60 miesięcy
2. Budgar Leżak Aneta
Dąbrowa Tomaszowska 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Część 2 137 918,12 60 miesięcy
3. MULTISERWIS
Marek Ligęza
ul. Józefowska 176
22-600 Rogóźno
Część 2 186 990,00 36 miesięcy

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ

Wersja do druku Generuj PDF
---