Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 20 maja 2019 r.
Imieniny obchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Artykuły


IR.271.15.2017 - UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Ogłoszenie nr 44540 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.

 

Tomaszów Lubelski: UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Tomaszów Lubelski, krajowy numer identyfikacyjny 95036911000000, ul. ul. Lwowska  57, 22600   Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 642 125, e-mail przetargi@tomaszow-lubelski.pl, faks 84 664 22 43.
Adres strony internetowej (URL): www.tomaszow-lubelski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
www.tomaszow-lubelski.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Numer referencyjny: IR.271.15.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia UM w Tomaszowie Lubelskim siedziba: ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski w zakresie ryzyk.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 36 data rozpoczęcia: 26/04/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Zapoznają się z treścią SIWZ, przedmiotem zamówienia, projektem umowy i przyjmą je bez zastrzeżeń. Złożą w wymaganym terminie ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami (wykaz dokumentów – pkt 6 SIWZ).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, b) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 ze zm.) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub dokument równoważny. c) Ogólne warunki ubezpieczeń.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 90
Fakultatywny zakres ubezpieczenia 10
Ceba brutto 93
Fakultatywny zakres ubezpieczenia 7
Cena brutto 97
Fakultatywny zakres ubezpieczenia 3


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Informacje poufne zostaną udostępnione na pisemny wniosek podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/03/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Dokumenty należy złożyć w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności II. Ubezpieczenie z tytułu OC pracodawcy III. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk . IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 90
Fakultatywny zakres ubezpieczenia 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych II. Ubezpieczenie AC pojazdu mechanicznego III. Ubezpieczenie Assistance - holowanie IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 93
Fakultatywny zakres ubezpieczenia 7

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego- specjalnego II. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 97
Fakultatywny zakres ubezpieczenia 3

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Załączniki

I. CZĘŚĆ POUFNA SIWZ

Załącznik nr 1 - Przedmiot i zakres ubezpieczeń
Załącznik Nr 1A - Wykaz mienia
Załącznik Nr 1B - Wykaz stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego
Załącznik Nr 1C - Wykaz szkodowości
Załącznik Nr 1D - Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Informacje poufne zostaną udostępnione na pisemny wniosek podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty.

II. CZĘŚĆ JAWNA SIWZ

SIWZ
Załącznik Nr 2 - Wykaz ubezpieczanych jednostek
Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów
Załącznik nr 4 - Zestawienie maszyn wolnobieżnych
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 6.1 - Wzór umowy generalnej -  ubezpieczenie OC i mienia
Załącznik nr 6.2 - Wzór umowy generalnej - ubezpieczenia komunikacyjne
Załącznik nr 6.3 - Wzór umowy generalnej - ubezpieczenia komunikacyjne
Załącznik nr 7 - Wykaz ulic
Załącznik nr  8 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1
Załącznik Nr 10 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
Załącznik Nr 11 - Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej
Informacja dotycząca działalności Miejskiego Zarządu Dróg


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Tomaszów Lubelski; 24.03.2017r.

IR.271.15.1.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA URZEDU MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę ubezpieczenia „Usługa Ubezpieczenia Mienia i Odpowiedzialności Cywilnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim” CPV 66510000-8 udzielamy odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

Tomaszów Lubelski; 23.03.2017

IR.271.15.1.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA URZEDU MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę ubezpieczenia Usługa Ubezpieczenia Mienia i Odpowiedzialności Cywilnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim CPV 66510000-8 udzielamy odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3

Tomaszów Lubelski; 27.03.2017

IR.271.15.3.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA URZEDU MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę ubezpieczenia Usługa Ubezpieczenia Mienia i Odpowiedzialności Cywilnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim CPV 66510000-8 udzielamy odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3

Szkodowosć z tyt. ubezpieczenia OC i mienia za okres ubezpieczenia 2012-2013

Wartości budynków  UM i jednostek  w Tomaszowie Lubelskim  do ubezpieczenia na okres od 26-04-2017 do 25-04-2020


Tomaszów Lubelski: 2017.04.04

IR.271.15.7.2017

 

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI PRZETARGOWEJ

z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

I. Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

II. Nazwa zadania:

UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

III. Data i godzina otwarcia ofert:

04 kwietnia 2017 r. godz. 12:15

IV. Skład komisji przetargowej:

  1. Janusz Brodowski – Sekretarz Miasta - Przewodniczący Komisji
  2. Marek Kiełbasa - Inspektor ds. Zamówień Publicznych - Sekretarz
  3. Marcin Zieliński – Naczelnik wydz. Inwestycji i Rozwoju - Członek Komisji
  4. Bogusław Stawarski - Podinspektor ds. gospodarczych - Członek Komisji

V. Wartość zamówienia:

Została oszacowana na podstawie kalkulacji sporządzonej przez:
Lewczuk Sp. z o.o., ul. Brzoskwiniowa 1, 20-142 Lublin – Jadwiga Lewczuk na kwotę: 273 000,00 za okres 3 lata.

VI. Kwota na sfinansowanie zadania:           

Zamawiający na sfinansowanie powyższe zadanie zamierza przeznaczyć kwotę: 225 000,00 za okres 3 lata.

VII. Oferty złożyli:

Część I:

Numer
oferty  
 Nazwa (firma) i adres wykonawcy  składającego ofertę  Cena oferty
zł/brutto
Fakultatywny zakres ubezpieczenia
(punkty)
1. Generali TU SA,
Oddział Lubelski
Szeligowskiego 6A
20-883 Lublin

61 794,00

4

2.   PZU SA, Odział Sprzedaży
Korporacyjnej Lublin
ul. Lucyny Herc 3A
20-328 Lublin
 94 354,00

5

3. InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
VIG Pierwszy Oddział Lublin
20-102 Lublin
ul. Zamojska 47

56 443,77

9

 

Część II:

Numer
oferty  
 Nazwa (firma) i adres wykonawcy składającego ofertę Cena oferty
zł/brutto
Fakultatywny zakres ubezpieczenia
(punkty)
1. Generali TU SA,
Oddział Lubelski
Szeligowskiego 6A
20-883 Lublin

-

-

2.   PZU SA, Odział Sprzedaży
Korporacyjnej Lublin
ul. Lucyny Herc 3A
20-328 Lublin
 19 281,00

0

3. InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
VIG Pierwszy Oddział Lublin
20-102 Lublin
ul. Zamojska 47

-

-  

 

Część III:

Numer
oferty  
 Nazwa (firma) i adres wykonawcy składającego ofertę Cena oferty
zł/brutto
  Fakultatywny zakres ubezpieczenia
(punkty)
1. Generali TU SA,
Oddział Lubelski
Szeligowskiego 6A
20-883 Lublin

-

-

2.   PZU SA, Odział Sprzedaży
Korporacyjnej Lublin
ul. Lucyny Herc 3A
20-328 Lublin
 5 050,00

0

3. InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
VIG Pierwszy Oddział Lublin
20-102 Lublin
ul. Zamojska 47

1 200,00

1

Wersja do druku Generuj PDF
---