Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


GK.6840.8.2015 - Burmistrz Miasta ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 208/1 ark. 23 o pow. 152 m², położonej pomiędzy ul. Kopernika i 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim, bez bezpośredniego dostępu do drogi publiczne

 

Tomaszów Lubelski 2016-04-26

GK.6840.8.2015

 

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 12-tej
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

 

działki oznaczonej nr 208/1 ark. 23 o pow. 152 m², położonej pomiędzy ul. Kopernika i 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
W przetargu mogą brać udział tylko właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych. Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, że tylko właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości przyległych mogą zapewnić nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, dostęp do drogi publicznej.

Działka położona jest w kompleksie budownictwa mieszkaniowego na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/00065819/9.

 

Warunki przetargu

 1. Cena wywoławcza:
  - działki nr 208/1 wynosi  -  8 208,00 zł
 2. Wysokość wadium wynosi  - 850,00 zł
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do przetargu oraz przedłożenie w terminie do dnia 06 czerwca 2016r. w Urzędzie Miasta ul. Lwowska 53 pok. 8 do godz. 1530 przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości, o której mowa powyżej następujących dokumentów:
  - aktualnego tj. sporządzonego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem przetargu odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej, której są właścicielami lub użytkownikami   wieczystymi,
  -  pisemnego oświadczenia, że w przypadku wygrania przetargu nie dokonają sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem  przetargu do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 06 czerwca 2016 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta ul. Lwowska 53 i 57.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostaną zakwalifikowane do przetargu oraz które wpłacą wadium.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 06 czerwca 2016 r. na konto BGŻ  SA w Tomaszowie Lubelskim nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150. Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły na koncie Urzędu Miasta znalazły się w dniu 06 czerwca 2016 r.
 6. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
 7. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w  imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
 8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 9. Cena nieruchomości nie obejmuje wskazania granic.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 57.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 664-37-40 wew. 27.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---