Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


IR.271.37.2014 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim w ramach zadania Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego

Przebudowa kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim w ramach zadania Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego
Numer ogłoszenia: 295670 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 57,
22-600 Tomaszów Lubelski,
woj. lubelskie,
tel. 084 6642125, faks 084 664 22 43.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszow-lubelski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim w ramach zadania Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi następujące roboty budowlane:

– roboty rozbiórkowe kanału burzowego,

– przebudowa przepustu X-K1,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami K1-K2,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami K2-K3,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami K3-K4,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami K4-K5,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami K5-K6,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami K6-K7,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami K7-K8,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami K8-K9,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami K9-Y,

– przebudowa kanału burzowego miedzy komorami WK7-S2-K8,

– budowa kanału burzowego miedzy komorami WK6-S2istn,

– budowa kanału burzowego miedzy komorami WK4-S7-S4-K2,

i inne roboty oznaczone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Dokładnie i szczegółowo zakres robót niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ. Zamawiający informuje, że znajdujące się w dokumentacji przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny oferty a także do ustalenia przez zamawiającego czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz do ustalenia ceny przy zamówieniach dodatkowych (jeżeli wystąpią) lub zmniejszeniu zakresu robót. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

3. Wszelkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót.

4. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz z wymogami sztuki budowlanej.

5. Wywóz, składowanie odpadów zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie, na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

6. Wykonawca zobowiązany będzie również do:

a) odpowiedniego ogrodzenia, oznakowania i urządzenia terenu budowy, w tym zaplecza budowy dla potrzeb własnych,

b) zabezpieczenia terenu budowy i prowadzonych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzania w trakcie realizacji zamówienia wszelkich czynności związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy,

c) naprawy na własny koszt wszystkich elementów, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót,

d) ponoszenia w okresie realizacji inwestycji kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia,

e) przekazania zamawiającemu w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane dokumentacji budowy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności,

– projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach,

– dziennik budowy,

– instrukcje techniczne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,

– karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

– protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów,

– protokoły odbiorów technicznych.

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenia,

f) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;

g) komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron i organów, a także pokrycia kosztów z tym związanych;

h) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w przeglądzie pogwarancyjnym;

i) wykonania wszystkich czynności, także nie przewidzianych wprost w umowie, związanych z pełnieniem funkcji wykonawcy w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

j) prowadzenia pełnej obsługi geodezyjnej,

k) w związku z planowanymi dalszymi inwestycjami w parku miejskim Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z pozostałymi Wykonawcami, którzy zostaną wyłonieni do realizacji zadań związanych z rewitalizacją parku.

7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem (lub równoważne) albo (nie gorsze niż). Zamawiający uzna za materiały i urządzenia równoważne wyłącznie takie, których parametry techniczne i użytkowe nie będą gorsze od tych wskazanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały roboty, dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego przed ich zastosowaniem.

8. Podwykonawstwo.

a) zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom - załącznik nr 11 do SIWZ. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie,

b) do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego,

c) zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

d) umowy Wykonawcy z Podwykonawcą i Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

e) Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za prace wykonane przez Podwykonawców.

f) zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawców.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-0, 41.11.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca zainteresowany postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wniesie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

2. Wadium można wnieść w formie:

a) pieniądza na konto zamawiającego,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm).

3. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie złożenia ofert, tj. do 22.09.2014 r. do godz. 9:00 na konto Nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150 w Banku Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Tomaszowie Lubelskim, dołączając ksero dowodu wpłaty wadium do oferty.

4. Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, Zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania ofert będzie znajdować się na rachunku zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.

5. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu powinien być dołączony do oferty w postaci kopii lub oryginału.

6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu winno być wystawione na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostało wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.1. SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy wykażą się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu w sposób należyty oraz zgodnie ze sztuką budowlaną) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości nie mniejszej niż 100 mb. każda oraz wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.1. SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy;

a) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (minimum 5-letnie doświadczenie),

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony przez Wykonawców, którzy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł. brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy (art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) i określa warunki tej zmiany w zakresie:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;

b) zmiany materiałów budowlanych i sprzętu, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych i sprzętu, wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem, że zmiana nastąpi na materiały, i sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty i pod warunkiem nie zwiększania ceny;

c) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

d) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

– gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

– z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

– konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

– konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

2. Wszelkie zmiany winny być dokonane w interesie Zamawiającego i Wykonawcy oraz wymagają ich obopólnej zgody dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia sytuacji wymienionych wyżej kierownik budowy sporządzą protokół konieczności zmian czasu lub sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w którym przytoczą argumenty za tym przemawiające w oparciu o zaistniałą nieprzewidzianą sytuację, sporządzą kosztorys robót zamiennych, będący załącznikiem do protokołu, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zmiany winny być sporządzone w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszow-lubelski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 57, pokój Nr 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2 do SIWZ,

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 3 do SIWZ,

Wykaz osób - załącznik nr 4 do SIWZ,

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do SIWZ,

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ,

Zobowiązanie - załącznik nr 7 do SIWZ,

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 do SIWZ,

Przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ,

Zakres robót powierzonych podwykonawcom - załącznik nr 11 do SIWZ,

Projekt umowy - załącznik nr 12 do SIWZ.

Wersja do druku Generuj PDF
---