Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


GK.2512.2.2.2014 - Kompleksowa obsługa kotłów kotłowni wodnej opalanej węglem ul. Petera

Tomaszów Lubelski, dnia 2014-08-19

GK.2512.2.2.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miasto Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski
reprezentowane przez Burmistrza Miasta:

zaprasza do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO na wykonanie zadania p.n.:


„Kompleksowa obsługa kotłów kotłowni wodnej opalanej węglem i obsługa obiektów związanych z kotłownią budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim”

Postępowanie nie podlega ustawie PZP zgodnie z art. 4 pkt. 8

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszych Istotnych Warunkach Zamówienia /WZ/.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien zapoznać się z całością warunków zamówienia (WZ), których integralną część stanowią załączniki nr 1 i 2.

Tomaszów Lubelski, sierpień 2014 r.

WARUNKI ZAMÓWIENIA
 

I. Zamawiający:
Miasto Tomaszów Lubelski reprezentowane przez Burmistrza Miasta,
Adres: ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-37-40; fax. (84) 664-22-43
(e-mail): umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.tomaszow-lubelski.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa obsługa kotłów kotłowni wodnej opalanej węglem i obsługa obiektów związanych z kotłownią budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim”.

Utrzymanie porządku (sprzątanie, odśnieżanie), wykonywanie drobnych prac konserwatorskich w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Petera z materiałów powierzonych przez Zamawiającego i innych wymaganych przy tego typu usłudze).

III. Termin realizacji zamówienia:
Okres grzewczy 2014 - 2015 r.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

V. Informacje proceduralne:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu /załącznik nr 1/ wraz z /załącznikiem nr 2/

2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione.

3. Kryterium oceny oferty będzie w 100% cena oferty brutto.

4. Szczegółowych wyjaśnień w sprawie zamówienia udziela:
Andrzej Krzaczkowski - Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym i BHP pok. 5 lub pod numerem telefonu 084 6643740 - wew. 26.

VI. Informacje:

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, tj. Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23 nie później jak do dnia 02.09.2014 r. do godz. 1000.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.09.2014 r. godz. 1015 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę Wykonawcy, którego oferta jest otwarta adresy i cenę ofertową.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o zamówienie bez podania przyczyn.

VII. Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie

Treść ogłoszenia
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Wersja do druku Generuj PDF
---