Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Sobota, 16 lutego 2019 r.
Imieniny obchodzą: Danuta, Julian, Szymon, Daniel

Artykuły


GK.2512.2.1.2014 - „Dostawa węgla do budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Petera w Tomaszowie Lubelskim”

Tomaszów Lubelski, dnia 2014-08-18

GK.2512.2.1.2014.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miasto Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski
reprezentowane przez Burmistrza Miasta:

ogłasza postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO na:


„Dostawa węgla do budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Petera w Tomaszowie Lubelskim”


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszych Warunkach Zamówienia /WZ/.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien zapoznać się z całością WZ, których integralną część stanowią załączniki nr 1 i 2.


 

Tomaszów Lubelski, sierpień 2014 r.

WARUNKI ZAMÓWIENIA
 

I. Zamawiający:
Miasto Tomaszów Lubelski reprezentowane przez Burmistrza Miasta,
Adres: ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-37-40; fax. (84) 664-22-43
(e-mail): umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.tomaszow-lubelski.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Nazwa zadania: „Dostawę węgla do budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Petera w Tomaszowie Lubelskim”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla:

– orzech o kaloryczności 28.000kj/kg, popiół - 0,8 - 10, siarka - 0,6.

– łączna ilość zamawianego węgla wynosi 150 ton.

– zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości dostarczonego węgla o max. 20% wielkości zamówienia.

– zamawiający z uwagi na nieprzewidziane zmiany w zużyciu opału zastrzega sobie możliwość zakupu niniejszej ilości niż podana powyżej, tj. 20% wielkości zamówienia

– dostawa węgla będzie realizowana zgodnie z harmonogramem.

– węgiel należy dostarczyć i rozładować transportem samochodowym do kotłowni Przychodni Zdrowia przy ulicy Petera w Tomaszowie Lubelski.

III. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać - okres grzewczy 2014 - 2015 r.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Oferentami mogą być firmy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej 2 dostawy węgla o wielkości co najmniej 100 ton każda.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane zgodnie z umową.

V. Informacje proceduralne:

1. Przetarg zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim na stronie internetowej oraz BIP.

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu /załącznik nr 1/.

3. Do oferty należy dołączyć parafowany projekt umowy /załącznik nr 2/.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione.

5. Kryterium oceny oferty będzie w 100% cena oferty brutto.

6. Szczegółowych wyjaśnień w sprawie zamówienia udziela:
Andrzej Krzaczkowski - Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym i BHP.

VI. Informacje:

1. Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23 nie później jak do dnia 29.08.2014 r. do godz. 900

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.08.2014 r. godz. 0915 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę Wykonawcy, adres i cenę ofertową.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o zamówienie.

VII. Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

 Treść ogłoszenia
 Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
 Załącznik Nr 2 - Projekt umowy

Wersja do druku Generuj PDF
---