Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Artykuły


Sd.171.1.2014 - Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku

Tomaszów Lubelski, dnia 2014.02.14

Sd.171.1.2014

O G Ł O S Z E N I E
KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku
Numer ogłoszenia w BZP: 53392 - 2014;
data zamieszczenia w BZP: 14.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Dróg,
ul. Piotra Ściegiennego 57,
22-600 Tomaszów Lubelski,
woj. lubelskie,
tel. 084 6642735, faks 084 6642735.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdtomaszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa UM.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku, w następującym asortymencie:

– kostka brukowa prostokątna gr. 8 cm, kolor szary o wymiarach 15x30 cm, powierzchnia gładka, w ilości 1 024,24 m2,

– kostka brukowa o powierzchni płukanej, kolor grafitowy, gr. 6 cm, wymiar rzutu poziomego kostki umożliwiający ułożenie prostych, równoległych pasów o szerokości 9,1 cm (jeden wymiar stały) w ilości 197,20 m2,

– obrzeża betonowe szare o wymiarach 6x20x100cm w ilości 283,00 mb..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych i 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

– lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

– próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

– zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z podpisaną kalkulacją cenową - załącznik Nr 1a do SIWZ,

b) parafowany przez wykonawcę projekt umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ,

c) oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów z określonymi normami lub specyfikacjami technicznymi - załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem graficznym oferowanych produktów (wygląd i parametry),

d) jeśli Wykonawca będzie powierzał wykonanie części zamówienia podwykonawcy należy przedstawić pisemny zakres powierzanych dostaw - załącznik Nr 6 do SIWZ,

e) jeśli wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 7 do SIWZ,

f) dokumenty stanowiące wadium lub potwierdzenie złożenia wadium w pieniądzu (kopia lub kserokopia przelewu potwierdzona za zgodność)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,

b) w przypadku zaniechania wykonania lub ograniczenia prac inwestycyjnych ilość materiałów zostanie skorygowana,

c) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w podpunkcie b),

d) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

e) zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych wykonawcy,

f) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Określenie warunków zmian:

a) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,

b) zgoda obu stron umowy,

c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdtomaszow.pl www.tomaszow-lubelski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Zarząd Dróg
ul. Piotra Ściegiennego 57;
22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 11:00, miejsce:
Miejski Zarząd Dróg
ul. Piotra Ściegiennego 57;
22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SWIZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1a
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Wersja do druku Generuj PDF
---