Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Artykuły


Sd.171.13.2017 - Zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok

 

Tomaszów Lubelski, dnia 2017.12.01

Sd.171.13.2017

 

O G Ł O S Z E N I E
DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Ogłoszenie w BZP nr 625464-N-2017 z dnia 2017-12-01 r. 
Zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


 

Załączniki
Treść ogłoszenia o przetargu
SIWZ
Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego,
Załącznik Nr 1a - Wzór formularza cenowego - Zadanie Nr 1,
Załącznik Nr 1b - Wzór formularza cenowego - Zadanie Nr 2,
Załącznik Nr 1c - Wzór formularza cenowego - Zadanie Nr 3,
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1,
Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 i 3,
Załącznik Nr 5 - Zakres dostaw powierzanych Podwykonawcom,
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 i 5,
Załącznik Nr 7 - Projekt umowy,
Załącznik Nr 8 - Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.


 

Tomaszów Lubelski 06.12.2017 r.

Sd.171.13.1.2017

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

 

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.13.2017 na Zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok w dniu 05.12.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące części 3 przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579), przedstawiamy poniżej pytanie oraz udzieloną odpowiedź:

Pytanie 1: Zamawiający w zadaniu nr 3 przedmiotowego postępowania wprowadził następujące kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa – waga kryterium 60% = 60pkt
Zastosowany stały upust w % za litr produktu – waga kryterium 40% = 40pkt
Mając powyższe na uwadze pragniemy zauważyć, iż w przypadku olejów takie kryterium oceny ofert jest niemiarodajne, gdyż wg nas nie można określić ceny bazowej od jakiej ma być liczony upust. Proszę o wyjaśnienie powyższego kryterium. Określenie od jakich wartości ma zostać naliczony upust?

Odpowiedź: Zamawiający uznaje zasadnym użycie w Zadaniu Nr3 kryterium oceny ofert „stały upust”. Przyznany upust cenowy powinien być naliczony od wartości brutto danego asortymentu. Zasada obliczania upustu jest uwidoczniona w załączniku Nr1c – Zadanie Nr3 - w kolumnie nr 4 wpisujemy cenę jednostkową netto danego asortymentu (bez upustu), w kolumnie nr 5 cenę jednostkową netto wymnażamy przez ilość poszczególnego asortymentu, otrzymując wartość netto, w kolumnie nr 6 wpisujemy VAT, w kolumnie nr 7 wartość brutto powstałą przez wymnożenie wartości brutto przez VAT, w kolumnie nr 8 wpisujemy przyznany stały upust w %, a w kolumnie nr 9 wartość brutto danego asortymentu pomniejszoną o stały upust.

 

 

Podpisał:
Dyrektor MZD
inż. Andrzej Dmitroca

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 z dnia 06.12.2017 r.


Tomaszów Lubelski 2017.12.11

Sd.171.13.2.2017

 

I N F O R M A C J A

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 1579), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2017 r. pod pozycją 625464-N-2017, na:

„Zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w postępowania kwotę w wysokości 154 500,00 złotych brutto (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych i 00/100).

 

Oferty złożone w terminie:

Numer oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Termin złożenia oferty Cena brutto Termin realizacji Warunki płatności
1. Przedsiębiorstwo „MODEX-OIL”
Łucja Strzelecka
ul. Sztumska 9;
82-500 Kwidzyn
11.12.2017 godz.08:45 Zadanie nr 3:
11 356,64
od 01.01.2018 do 31.12.2018 zgodnie z § 6 projektu umowy
2. „KINTEX” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 58;
22-600 Tomaszów Lubelski
11.12.2017 godz.10:21 Zadanie nr 1:
646,09
Zadanie nr 2:
160 016,85
od 01.01.2018 do 31.12.2018 zgodnie z § 6 projektu umowy

 

Podpisał:
Dyrektor MZD
inż. Andrzej Dmitroca

Informacja z otwarcia ofert


 

Tomaszów Lubelski 2017.12.18

Sd.171.13.5.2017

 

I N F O R M A C J A
O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2017 r. pod pozycją 625464-N-2017, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok, zostały złożone dwie (2) oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1:  PRZEDSIĘBIORSTWO „MODEX-OIL” Łucja Strzelecka
ul. Sztumska 9; 82-500 Kwidzyn
Zadanie Nr 3
Oferta nr 2:  „KINTEX” Sp. z o.o
ul. Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski
Zadanie Nr 1 i 2

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego spośród wymienionych wyżej wykonawców wybrano na:

Zadanie Nr 1 – zakup oleju opałowego lekkiego - oferta nr 2 firmy „KINTEX” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację: za cenę 50pkt., za przyznany upust 25pkt., za odległość od siedziby Zamawiającego 25pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

Zadanie Nr 2zakup oleju napędowego oraz benzyny Pb95 - oferta nr 2 firmy „KINTEX” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację: za cenę 50pkt., za przyznany upust 25pkt., za odległość od siedziby Zamawiającego 25pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

Zadanie Nr 3zakup olei, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych – oferta nr 1 firmy PRZEDSIĘBIORSTWO „MODEX-OIL” Łucja Strzelecka ul. Sztumska 9; 82-500 Kwidzyn, otrzymując punktację: za cenę 60pkt., za przyznany upust 40pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

 

Podpisał:
Dyrektor MZD
inż. Andrzej Dmitroca

Wersja do druku Generuj PDF
---