Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Artykuły


IR.271.34.2013 - Remont instalacji elektrycznych budynków Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski: Remont instalacji elektrycznych budynków Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim
Numer ogłoszenia: 312912 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim , ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6642125, faks 084 664 22 43.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszow-lubelski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji elektrycznych budynków Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: a) Część I - Remont instalacji elektrycznych budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 53 b) Część II- Remont instalacji elektrycznych budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 57 2.Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Dokładnie i szczegółowo zakres robót niezbędnych do wykonania został opisany w, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 8, 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że znajdujące się w dokumentacji przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny oferty. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 3.Wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza Wykonawca. Materiały winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 4.Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją, zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych oraz z wymogami sztuki budowlanej. 5. Roboty budowlane realizowane będą na czynnym obiekcie w związku z czym muszą być wykonywane w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników Urzędu Miasta. 6.Wywóz i składowanie gruzu, odpadów zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie, na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 20011r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 ,poz.1243 ). Pozostały materiał budowlany zakwalifikowany jako materiał nadający się do dalszego użytku, należy składować w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 7.Wykonawca zobowiązany będzie również do: a) odpowiedniego ogrodzenia, oznakowania i urządzenia terenu budowy, w tym zaplecza budowy dla potrzeb własnych; b) zabezpieczenia terenu budowy i prowadzonych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzania w trakcie realizacji zamówienia wszelkich czynności związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy; c)naprawy na własny koszt wszystkich elementów które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót; d)ponoszenia w okresie realizacji inwestycji kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia; e)przekazania zamawiającemu w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane dokumentacji budowy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: - projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach, - dziennik budowy; - instrukcje techniczne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności; - karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń ; - protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów, - protokoły odbiorów technicznych. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenia, f) dokonania szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych systemów i urządzeń; g)przeprowadzenia rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia; h) komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron i organów, a także pokrycia kosztów z tym związanych; i) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w przeglądzie pogwarancyjnym; j) wykonania wszystkich czynności, także nie przewidzianych wprost w umowie, związanych z pełnieniem funkcji wykonawcy w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 8.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne albo nie gorsze niż. Zamawiający uzna za materiały i urządzenia równoważne wyłącznie takie, których parametry techniczne i użytkowe nie będą gorsze od tych wskazanych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zainteresowany postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wniesie wadium w wysokości: Część pierwsza - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysięcy złotych), Część druga - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysięcy złotych), 1.Wadium można wnieść w formie: a)pieniądza na konto zamawiającego, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm). 2.Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie złożenia ofert, tj. do 20.08.2013r. do godz. 9:00 na konto Nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150 w Banku Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Tomaszowie Lubelskim, dołączając ksero dowodu wpłaty wadium do oferty. 3. Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, Zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania ofert będzie znajdować się na rachunku zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 4. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu powinien być dołączony do oferty w postaci oryginału. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostało wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust.4a oraz ust.5 ustawy Pzp, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.1. SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy wykażą się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wymianie lub montażu instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.1. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta powinny posiadać określone przepisami Prawa budowlanego kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony przez Wykonawców, którzy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy (art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) i określa warunki tej zmiany w zakresie: a)zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego; b) zmiany materiałów budowlanych i sprzętu, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych i sprzętu, wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem, że zmiana nastąpi na materiały, i sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty i pod warunkiem nie zwiększania ceny; c)wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; d)Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku : - gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego. -z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, -konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, -konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 2. Wszelkie zmiany winny być dokonane w interesie Zamawiającego i Wykonawcy oraz wymagają ich obopólnej zgody dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia sytuacji wymienionych wyżej kierownik budowy sporządzą protokół konieczności zmian czasu lub sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w którym przytoczą argumenty za tym przemawiające w oparciu o zaistniałą nieprzewidzianą sytuację, sporządzą kosztorys robót zamiennych, będący załącznikiem do protokołu który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zmiany winny być sporządzone w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszow-lubelski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23 do dnia 20.08.2013r. do godz. 9:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Odpowiedź na pytania do SIWZ

Tomaszów Lubelski 16.08.2013

IR.271.34.1.2013

ODPOWIEDŹ NA PYTANA
DO SIWZ

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Remont instalacji elektrycznych budynków Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim” działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) udzielamy następujących odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie:
Wg. zamieszczonej dokumentacji projektowej instalacje elektryczne będące przedmiotem zamówienia należy wykonać jako wtynkowe.
Dla prowadzenia przewodów należy wykonać bruzdy. Prosimy o odpowiedź czy w zakresie prac jest również zaprawianie bruzd?
Jeśli tak to czy należy ująć w ofercie również prace wykończeniowe tzn. wykonanie gładzi w miejscach zaprawiania bruzd, malowanie, a jeśli tak to czy tylko bruzdy czy całe ściany i sufity tam gdzie wykonywane były bruzdy?

Odpowiedź:
W ofercie należy ująć również prace wykończeniowe tzn. wykonanie tynków, gładzi oraz malowanie w miejscach gdzie wykonywane były bruzdy.
Jeżeli Wykonawca podczas kucia bruzd zniszczy znaczną część ściany lub sufitu zamawiający nie wyklucza tynkowania i pomalowania całej ściany.

Załączniki:

Wersja do druku Generuj PDF
---